பக்கம் எண் :

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்-திருக்கோவையார்(எட்டாம் திருமுறை)
117


சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிச் செய்த

 திருக்கோவையார் என வழங்கும் திருச்சிற்றம்பலக்கோவையார்

எட்டாம் திருமுறை

விநாயக வணக்கம்

    எண்ணிறைந்த தில்லை எழுகோ புரந்திகழக்
    கண்ணிறைந்து நின்றருளுங் கற்பகமே - நண்ணியசீர்த்
    தேனூறு செஞ்சொல் திருக்கோவை என்கின்ற
    நானூறும் என்மனத்தே நல்கு. 1

-பிற்காலச் சான்றோர் ஒருவர்

நூற்சிறப்பு

ஆரணங் காணென்பர் அந்தணர்
    யோகியர் ஆகமத்தின்
காரணங் காணென்பர் காமுகர்
    காமநன் னூலதென்பர்
ஏரணங் காணென்பர் எண்ணர்
    எழுத்தென்பர் இன்புலவோர்
சீரணங் காயசிற் றம்பலக்
    கோவையைச் செப்பிடினே.                    

2

-பிற்காலச் சான்றோர் ஒருவர்