பக்கம் எண் :

1

                கார்மேகக் கவிஞர் இயற்றிய

           கொங்கு மண்டல சதக மூலமும் உரையும்

                       பாயிரம்

                        காப்பு

               அறுசீரடியாசிரிய விருத்தம்

1.பூமலி செம்ம னத்தார் புரிவினைக் கிடர கற்றி
நாமலி தீம னத்தார் நசைவினைக் கிடரி யற்றிக்
கோமலி யுருவ முன்று கூறிருதிணைபொ ருந்தித்
தேமலி மருப்பொன்றேந்து தேவனைப் பணிகு வேமால்

(கருத்துரை) நல்ல மனமுடையார் தொடங்கிய செயல்களுக்கு நேரும்
இடையூறுகளை நீக்கியும், அச்சமான கொடிய உள்ளத்தினர் ஆசை
கொள்ளுந் தொழில்களுக்குத் தடையுண்டாக்கியும், மேன்மையுள்ள
(பூதக்கால் - தெய்வ உடல் - யானைத்தலை) மூவகை வடிவில்
(அஃறிணை - உயிர்திணை) இருதிணை பொருந்தி ஒற்றைக் கொம்பராக
விளங்கும் மூத்த பிள்ளையாரை வணங்குவாம் என்பதாம்.

                     மேற்கோள்

என்னரே யாயினும் யாவதொன் றெண்ணுதல்
முன்னரே யுனதுதாண் முடியுறப் பணிவரேல்
அன்னர்தஞ் சிந்தைபோ லாக்குதி யலதுனை
யுன்னலார் செய்கையை யூறுசெய் திடுதிநீ
                            (கந்தப்புராணம்)