பக்கம் எண் :

141

வாலசுந்தரக் கவிராயர்

இயற்றிய

கொங்கு மண்டல சதகம்