பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள

சுதந்திரப் பள்ளு

சுதந்திர தேவியின் துதி்

[விருத்தம்]

இதந்தரு மனையின் நீங்கி
  இடர்மிகு சிறைப்பட் டாலும்
பதந்திரு இரண்டும் மாறிப்
  பழிமிகுத் திழிவுற் றாலும்
விதந்தரு கோடி இன்னல்
  விளைந்தெனை அழித்திட் டாலும்
சுதந்திர தேவி! நின்னைத்
  தொழுதிடல் மறக்கி லேனே.
1

நின்னருள் பெற்றி லாதார்
  நிகரிலாச் செல்வ ரேனும்
பன்னருங் கல்வி கேள்வி
  படைத்துயர்ந் திட்டா ரேனும்
பின்னரும் எண்ணி லாத
  பெருமையிற் சிறந்தா ரேனும்
அன்னவர் வாழ்க்கை பாழாம்
  அணிகள்வேய் பிணத்தோ டொப்பார்.
2

தேவி! நின்னொளி பெறாத
  தேயமோர் தேய மாமோ?
ஆவியங் குண்டோ? செம்மை
  அறிவுண்டோ? ஆக்க முண்டோ?
காவிய நூல்கள் ஞானக்
  கலைகள் வேதங்க ளுண்டோ?
பாவிய ரன்றோ நின்தன்
  பாலனம் படைத்தி லாதார்?
3

ஒழிவறு நோயிற் சாவார்
  ஊக்கமொன் றறிய மாட்டார்
கழிவுறு மாக்க ளெல்லாம்
  இகழ்ந்திடக் கடையில் நிற்பார்

இழிவறு வாழ்க்கை தேரார்
  கனவிலும் இன்பங் காணார்
அழிவறு பெருமை நல்கும்
  அன்னை நின்அருள் பெறாதார்.
 
4

\பு{[பாட பேதம்]: ‘சுதந்திரத் தேவி!’
‘மாக்களெல்லா மிகழ்ந்திட’
-- ஜன்ம பூமி}

வேறு

தேவி! நின்னருள் தேடி யுளந்தவித்து
ஆவியும் தம தன்பு அளிப்பவர்
மேவி நிற்பது வெஞ்சிறை யாயினும்
தாவில் வானுல கென்னத் தகுவதே.
5

அம்மை உன்றன் அருமை யறிகிலார்
செம்மை யென்றிழி தொண்டினைச் சிந்திப்பார்
இம்மை யின்பங்கள் எய்துபொன் மாடத்தை
வெம்மை யார்புன் சிறையெனல் வேண்டுமே.
6

மேற்றி சைப்பல நாட்டினர் வீரத்தால்
போற்றி நின்னைப் புதுநிலை யெய்தினர்;
கூற்றி னுக்குயிர் கோடி கொடுத்தும்நின்
பேற்றி னைப்பெறு வேமெனல் பேணினர்.
7

அன்ன தன்மைகொள் நின்னை அடியனேன்
என்ன கூறி இசைத்திட வல்லனே?
பின்ன முற்றுப் பெருமை யிழந்துநின்
சின்ன மற்றழி தேயத்தில் தோன்றினேன்.
8

பேர றத்தினைப் பேணுநல் வேலியே!
சோர வாழ்க்கை, துயர்மிடி யாதிய
கார றுக்கக் கதித்திடு சோதியே!
வீர ருக்கமு தே நினை வேண்டுவேன்.
9

\பு{[பாட பேதம்]: ‘நல்குமன்னை’
‘வீரத்தாற்’
-- ஜன்ம பூமி.}