பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள்

சுதந்திரப் பள்ளு

விடுதலை

(ராகம் -- பிலஹரி)
விடுதலை! விடுதலை! விடுதலை!

பறைய ருக்கும் இங்கு தீயர்
  புலைய ருக்கும் விடுதலை!
பரவரோடு குறவ ருக்கும்
  மறவ ருக்கும் விடுதலை!
திறமை கொண்ட தீமையற்ற
  தொழில் புரிந்து யாவரும்
தேர்ந்த கல்வி ஞானம் எய்தி
  வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே.
1

ஏழை யென்றும் அடிமை யென்றும்
  எவனும் இல்லை, ஜாதியில்
இழிவு கொண்ட மனிதரென்பது
  இந்தி யாவில் இல்லையே
வாழி கல்வி செல்வம் எய்தி
  மனம கிழ்ந்து கூடியே
மனிதர் யாரும் ஒருநிகர்
  சமானமாக வாழ்வமே.
2

மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும்
  மடமை யைக்கொ ளுத்துவோம்;
வைய வாழ்வு தன்னில் எந்த
  வகையி னும்ந மக்குளே
தாத ர்என்ற நிலைமை மாறி
  ஆண்க ளோடு பெண்களும்
சரிநி கர்ச மான மாக
  வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே
3