பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள

தேசிய இயக்கப் பாடல்கள்

தொண்டு செய்யும் அடிமை

ச்வராஜ்யம் வேண்டுமென்ற பாரதவாசிக்கு
ஆங்கிலேய உத்தியோகச்தன் கூறுவது

[நந்தனார் சரித்திரத்திலுள்ள “மாடு தின்னும் புலையா -- உனக்கு மார்கழித் திருநாளா” என்ற பாட்டின் வர்ணமெட்டு]

தொண்டு செய்யும் அடிமை -- உனக்குச்
  சுதந்திர நினைவோடா
பண்டுகண்ட துண்டோ -- அதற்குப்
  பாத்திர மாவாயோ?
(தொண்டு) 1

ஜாதிச் சண்டை போச்சோ? -- உங்கள்
  சமயச் சண்டை போச்சோ?
நீதிசொல்ல வந்தாய் -- கண்முன்
  நிற்கொ ணாது போடா.
(தொண்டு) 2

அச்சம் நீங்கி னாயோ? -- அடிமை!
  ஆண்மை தாங்கினாயோ?
பிச்சைவாங்கிப் பிழைக்கும் -- ஆசை
  பேணுத லொழித்தாயோ?
(தொண்டு) 3
  
கப்ப லேறுவாயோ? -- அடிமை!
  கடலைத்தாண்டு வாயோ?
குப்பை விரும்பும்நாய்க்கே -- அடிமை!
  கொற்றத் தவிசுமுண்டோ?
(தொண்டு) 4

ஒற்றுமை பயின்றாயோ? -- அடிமை!
  உடம்பில் வலிமையுண்டோ!
வெற்றுரை பேசாதே -- அடிமை
  வீரியம் அறிவாயோ?
(தொண்டு) 5

சேர்ந்து வாழுவீரோ? உங்கள்
  சிறுமைக் குணங்கள் போச்சோ?
சோர்ந்து வீழ்தல்போச்சோ -- உங்கள்
  சோம்பரைத் துடைத்தீரோ?
(தொண்டு) 6

வெள்ளைநிறத்தைக் கண்டால் -- பதறி
  வெருவலை ஒழித்தாயோ?
உள்ளது சொல்வேன்கேள் -- சுதந்திரம்
  உனக்கில்லை மறந்திடடா.
(தொண்டு) 7

நாடு காப்பதற்கே -- உனக்கு
  ஞானஞ் சிறிதுமுண்டோ?
வீடுகாக்கப் போடா -- அடிமை
  வேலைசெய்யப் போடா.
(தொண்டு) 8

சேனை நடத்துவாயோ? -- தொழும்புகள்
  செய்திட விரும்பாயோ?
ஈனமான தொழிலே -- உங்களுக்கு
  இசைவதாகும் போடா.
(தொண்டு) 9