பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள


தேசிய இயக்கப் பாடல்கள்

கோக்கலே சாமியார் பாடல்

[இராமலிங்க சுவாமிகள் “களக்கமறப் பொது நடனம் நான் கண்டுகொண்ட
தருணம்” என்று பாடிய பாட்டைத் திரித்துப் பாடியது]


களக்கமுறும் மார்லிநடம்
  கண்டுகொண்ட தருணம்
கடைச்சிறியேன் உளம்த்துக்
  காய்த்ததொரு கனிதான்

விளக்கமுறப் பழுத்திடுமோ
  வெம்பிவிழுந் திடுமோ?
வெம்பாது விழினுமென்றன்
  கரத்திலகப் படுமோ?

வளர்த்தபழம் கர்சானென்ற
  குரங்குகவர்ந் திடுமோ?
மற்றிங்ஙன் ஆட்சிசெயும்
  அணில்கடித்து விடுமோ?

துளக்கமற யான்பெற்றிங்
  குண்ணுவனோ, அல்லாலோ
தொண்டைவிக்கு மோஏதும்
  சொல்லரிய தாமே?