பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள்


தேசியத் தலைவர்கள்

தாதாபாய் நவுரோஜி


முன்னாளில் இராமபிரான் கோதமனா
  தியபுதல்வர் முறையி னீன்று
பன்னாடு முடிவணங்கத் தலைமைநிறுத்
  தியஎமது பரத கண்ட
மின்னாள் இங் கிந்நாளின் முதியோளாய்ப்
  பிறரெள்ள வீழ்ந்த காலை
அன்னாளைத் துயர்தவிர்ப்பான் முயல்வர்சில
  மக்களவ ரடிகள் சூழ்வாம்.
1

அவ்வறிஞ ரனைவோர்க்கும் முதல்வனாம்
  மைந்தன் தன் அன்னை கண்ணீர்
எவ்வகையி னுந்துடைப்பேன் இன்றேலென்   உயிர்துடைப்பேன் என்னப் போந்து
யௌவனநாள் முதற்கொடுதான் எண்பதின்மேல்   வயதுற்ற வின்று காறும்
செவ்வியுறத் தனதுடலம் பொருளாவி
  யானுழைப்புத் தீர்த லில்லான்.
2

கல்வியைப்போல் அறிவும் அறிவினைப்போலக்   கருணையும் அக் கருணை போலப்
பல்விதவூக் கங்கள்செயுந் திறனுமொரு
  நிகரின்றிப் படைத்த வீரன்
வில்விறலாற் போர்செய்தல் பயனிலதாம்
  அனஅதனை வெறுத்தே உண்மைச்
சொல்விறலாற் போர்செய்வோன் பிறர்க்கன்றித்   தனக்குழையாத் துறவி யாவோன்.
3

மாதா வாய் விட்டலற அதைச்சிறிதும்
  மதியாதே வாணாள் போக்குந்
தீதாவார் வரினுமவர்க் கினியசொலி
  நன்குணர்த்துஞ் செவ்வி யாளன்
வேதாவா யினுமவனுக் கஞ்சாமே
  உண்மை நெறி விரிப்போனன் எங்கள்
தாதாவாய் விளங்குறுநல் தாதாபாய்
  நவுரோஜி சரணம் வாழ்க!
4

எண்பஃதாண் டிருந்தவன் இனிப்பல்லாண்டு   இந்தெம்மை இனிது காக்க!
பண்பல்ல நமக்கிழைப்போர் அறிவுதிருந்
  துக! எமது பரத நாட்டுப்
பெண்பல்லார் வயிற்றினுமந் நவுரோஜி
  போற்புதல்வர் பிறந்து வாழ்க!
விண்புல்லு மீன்களென அவனன்னார்
  எவ்வயினும் மிகுக மன்னோ.
5