பக்கம் எண் :

பல்சுவை : தன்வரலாறும் பிற பாடல்களும்


முரசு

வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே
வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே
நெற்றி யொற்றைக் கண்ணனோடே நிர்த்தனம் செய்தாள்
நித்த சக்தி வாழ்க வென்று கொட்டு முரசே


ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் -- எனக்
குண்மை தெரிந்தது சொல்வேன்;
சீருக் கெல்லாம் முதலாகும் -- ஒரு
தெய்வம் துணைசெய்ய வேண்டும்.
1

வேத மறிந்தவன் பார்ப்பான், -- பல
வித்தை தெரிந்தவன் பார்ப்பான்.
நீதி நிலைதவ றாமல் -- தண்ட
நேமங்கள் செய்பவன் நாய்க்கன்.
2

பண்டங்கள் விற்பவன் செட்டி, -- பிறர்
பட்டினி தீர்ப்பவன் செட்டி.
தொண்டரென் றோர்வகுப் பில்லை, -- தொழில்
சோம்பலைப் போல் இழி வில்லை.
3

நாலு வகுப்புஇங் கொன்றே; -- இந்த
நான்கினில் ஒன்று குறைந்தால்,
வேலை தவறிச் சிதைந்தே -- செத்து
வீழ்ந்திடும் மானிடச் சாதி.
4

ஒற்றைக் குடும்பந் தனிலே -- பொருள்
ஓங்க வளர்ப்பவன் தந்தை;
மற்றைக் கருமங்கள் செய்தே -- மனை
வாழ்ந்திடச் செய்பவள் அன்னை;
5

ஏவல்கள் செய்பவர் மக்கள்; -- இவர்
யாவரும் ஓர்குலம் அன்றோ?
மேவி அனைவரும் ஒன்றாய் -- நல்ல
வீடு நடத்துதல் கண்டோம்.
6

சாதிப் பிரிவுகள் சொல்லி -- அதில்
தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார்
நீதிப் பிரிவுகள் செய்வார் -- அங்கு
நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார்.
7

சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம், -- அன்பு
தன்னில் செழித்திடும் வையம்;
ஆதர வுற்றிங்கு வாழ்வோம்; -- தொழில்
ஆயிரம் மாண்புறச் செய்வோம்.
8

பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் -- புவி
பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்;
மண்ணுக் குள்ளே சிலமூடர் -- நல்ல
மாத ரறிவைக் கெடுத்தார்.
9

கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றைக் -- குத்திக்
காட்சி கெடுத்திட லாமோ?
பெண்க ளறிவை வளர்த்தால் -- வையம்
பேதைமை யற்றிடுங் காணீர்
10

தெய்வம் பலபல சொல்லிப் -- பகைத்
தீயை வளர்ப்பவர் மூடர்;
உய்வ தனைத்திலும் ஒன்றாய் -- எங்குை
ஓர்பொரு ளானது தெய்வம்.
11

தீயினைக் கும்பிடும் பார்ப்பார், -- நித்தம்
திக்கை வணங்கும் துருக்கர்,
கோயிற் சிலுவையின் முன்னே -- நின்று
கும்பிடும் யேசு மதத்தார் --
12

யாரும் பணிந்திடும் தெய்வம், -- பொருள்
யாவினும் நின்றிடும் தெய்வம்,
பாருக்குள்ளே தெய்வம் ஒன்று; -- இதில்
பற்பல சண்டைகள் வேண்டாம்.
13

வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை -- எங்கள்
வீட்டில் வளருது கண்டீர்;
பிள்ளைகள் பெற்றதப் பூனை; -- அவை
பேருக் கொருநிற மாகும்;
14

சாம்பல் நிறமொரு குட்டி, -- கருஞ்
சாந்து நிறமொரு குட்டி,
பாம்பு நிறமொரு குட்டி, -- வெள்ளைப்
பாலின் நிறமொரு குட்டி,
15

எந்த நிறமிருந்தாலும் -- அவை
யாவும் ஒரேதர மன்றோ?
இந்த நிறம்சிறி தென்றும் -- இஃது
ஏற்ற மென்றும் சொல்லலாமோ?
16

வண்ணங்கள் வேற்றுமைப் பட்டால் -- அதில்
மானுடர் வேற்றுமை யில்லை.
எண்ணங்கள் செய்கைக ளெல்லாம் -- இங்கு
யாவர்க்கும் ஒன்றெனல் காணீர்.
17

நிகரென்று கொட்டு முரசே -- இந்த
நீணிலம் வாழ்பவ ரெல்லாம்;
தகரென்று கொட்டு முரசே -- பொய்ம்மைச்
சாதி வகுப்பினை யெல்லாம்.
18

அன்பென்று கொட்டு முரசே, -- அதில்
ஆக்கமுண் டாமென்று கொட்டு;
துன்பங்கள் யாவுமே போகும் -- வெறுஞ்
சூதுப் பிரிவுகள் போனால்.
19

அன்பென்று கொட்டு முரசே, -- மக்கள்
அத்தனை பேரும் நிகராம்;
இன்பங்கள் யாவும் பெருகும் -- இங்கு
யாவரும் ஒன்றென்று கொண்டால்.
20

உடன்பிறந் தார்களைப் போலே -- இவ்
வுலகில் மனிதரெல் லாரும்;
இடம்பெரி துண்டுவை யத்தில் -- இதில்
ஏதுக்குச் சண்டைகள் செய்வீர்?
21

மரத்தினை நட்டவன் தண்ணீர் -- நன்கு
வார்த்ததை ஓங்கிடச் செய்வான்;
சிரத்தை யுடையது தெய்வம், -- இங்கு
சேர்த்த உணவெல்லை யில்லை.
22

வயிற்றுக்குச் சோறுண்டு கண்டீர் -- இங்கு
வாழும் மனிதரெல் லோருக்கும்;
பயிற்றி உழுதுண்டு வாழ்வீர்! -- பிறர்
பங்கைத் திருடுதல் வேண்டாம்.
23

உடன்பிறந் தார்களைப் போலே -- இவ்
வுலகினில் மனிதரெல் லாரும்;
திடங்கொண் டவர்மெலிந் தோரை -- இங்கு
தின்று பிழைத்திட லாமோ?
24

வலிமை யுடையது தெய்வம் -- நம்மை
வாழ்ந்திடச் செய்வது தெய்வம்;
மெலிவுகண் டாலுங் குழந்தை -- தன்னை
வீழ்த்தி மிதித்திட லாமோ?
25

தம்பி சற்றே மெலிவானால் -- அண்ணன்
தானடிமை கொள்ள லாமோ?
செம்புக்கும் கொம்புக்கும் அஞ்சி -- மக்கள்
சிற்றடி மைப்பட லாமோ?
26

அன்பென்று கொட்டு முரசே, -- அதில்
யார்க்கும் விடுதலை உண்டு;
பின்பு மனிதர்க ளெல்லாம் -- கல்வி
பெற்றுப் பதம்பெற்று வாழ்வார்.
27

அறிவை வளர்த்திட வேண்டும் -- மக்கள்
அத்தனை பேருக்கும் ஒன்றாய்;
சிறியரை மேம்படச் செய்தால் -- பின்பு
தெய்வம் எல்லோரையும் வாழ்த்தும்.
28

பாருக்குள்ளே சமத்தன்மை -- தொடர்
பற்றுஞ் சகோதரத் தன்மை
யாருக்கும் தீமைசெய் யாது -- புவி
யெங்கும் விடுதலை செய்யும்.
29

வயிற்றுக்குச் சோறிட வேண்டும் -- இங்கு
வாழும் மனிதருக் கெல்லாம்;
பயிற்றிப் பலகல்வி தந்து -- இந்தப்
பாரை உயர்த்திட வேண்டும்.
30

ஒன்றென்று கொட்டு முரசே -- அன்பில்
ஓங்கென்று கொட்டு முரசே
நன்றென்று கொட்டு முரசே -- இந்த
நானில மாந்தருக் கெல்லாம்.
31