பக்கம் எண் :

காவியங்கள் : கற்பனையும் கதையும்


கண்ணன் பாட்டு


கண்ணன் -- என் காதலன்

உறக்கமும் விழிப்பும்

(நாதநாமக்கிரியை -- ஆதிதாளம்.
ரசங்கள்; பீபத்ஸம், சிருங்காரம்.)

நேர மிகுந்ததின்னும் நித்திரையின்றி. -- உங்கள்
நினைப்புத் தெரியவில்லை, கூத்தடிக்கிறீர்;
சோரன் உறங்கிவிழும் நள்ளிரவிலே -- என்ன
தூளி படுகுதடி, இவ்விடத்திலே.
ஊரை யெழுப்பிவிட நிச்சயங்கொண்டீர், -- அன்னை
ஒருத்தி யுண் டென்பதையும் மறந்துவிட்டீர்;
சாரம் மிகுந்ததென்று வார்த்தைசொல்கிறீர், -- மிகச்
சலிப்புத் தருகுதடி சகிப்பெண்களே.1


நானும் பலதினங்கள் பொறுத்திருந்தேன், -- இது
நாளுக்கு நாளதிக மாகிவிட்டதே;
கூன னொருவன்வந்திந் நாணிபின்னலைக்
கொண்டை மலர்சிதற நின்றிழுத்ததும்,
ஆனை மதம்பிடித்திவ் வஞ்சியம்மையின்
அருகினி லோட இவள் மூர்ச்சையுற்றதும்,
பானையில் வெண்ணெய்முற்றும் தின்று விட்டதால்
பாங்கி யுரோகிணிக்கு நோவுகண்டதும்,2

பத்தினி யாளையொரு பண்ணைவெளியில்
பத்துச் சிறுவர்வந்து முத்தமிட்டதும்,
நத்தி மகளினுக்கோர் சோதிடன்வந்து
நாற்ப தரசர்தம்மை வாக்களித்ததும்,
கொத்துக் கனல்விழியக் கோவினிப்பெண்ணைக்
கொங்கத்து மூளிகண்டு கொக்கரித்ததும்,
வித்தைப் பெயருடைய வீணியவளும்
மேற்குத் திசைமொழிகள் கற்றுவந்ததும்,3

எத்தனை பொய்களடி, என்னகதைகள்!
என்னை உறக்கமின்றி இன்னல்செய்கிறீர்;
சத்தமிடுங் குழல்கள் வீணைகளெல்லாம்
தாளங்க ளோடுகட்டி மூடிவைத்தங்கே,
மெத்த வெளிச்சமின்றி ஒற்றைவிளக்கை
மேற்குச் சுவரருகில் வைத்ததன் பின்னர்,
நித்திரை கொள்ளஎனைத் தனியில்விட்டே
நீங்களெல் லோருமுங்கள் வீடுசெல்லுவீர்.


4

பாங்கியர் போன பின்பு தனியிருந்து சொல்லுதல்


கண்கள் உறங்கவொரு காரணமுண்டோ,
கண்ணனை இன்றிரவு காண்பதன்முன்னே?
பெண்களெல் லோருமவர் வீடுசென்றிட்டார்;
பிரிய மிகுந்தகண்ணன் காத்திருக்கின்றான்;
வெண்கல வாணிகரின் வீதிமுனையில்
வேலிப் புறத்திலெனைக் காணடியென்றான்;
கண்கள் உறங்கலெனுங் காரியமுண்டோ,
கண்ணனைக் கையிரண்டுங் கட்டலின்றியே?5