பக்கம் எண் :

காவியங்கள் : கற்பனையும் கதையும்
-


கண்ணன் பாட்டு


கண்ணன் -- என் ஆண்டான்

(புன்னாகவராளி -- திஸ்ர ஏகதாளம்.
ரசங்கள்: அத்புதம், கருணை)


தஞ்ச முலகினில் எங்கணு மின்றித்
    தவித்துத் தடுமாறி,
பஞ்சைப் பறையன் அடிமை புகுந்தேன்,
    பார முனக்காண்டே;
      ஆண்டே -- பாரமுனக் காண்டே.

1

துன்பமும் நோயும் மிடிமையுந் தீர்த்துச்
    சுகமருளல் வேண்டும்;
அன்புடன் நின்புகழ் பாடிக் குதித்துநின்
    ஆணை வழிநடப்பேன்
      ஆண்டே -- ஆணைவழி நடப்பேன்.

2

சேரி முழுதும் பறையடித் தேயருட்
    சீர்த்திகள் பாடிடுவேன்;
பேரிகை கொட்டித் திசைக ளதிரநின்
    பெயர் முழக்கிடுவேன்
      ஆண்டே -- பெயர் முழக்கிடுவேன்.

3

பண்ணைப் பறையர்தங் கூட்டத்தி லேயிவன்
    பாக்கிய மோங்கிவிட்டான்
கண்ண னடிமை யிவனெனுங் கீர்த்தியில்
    காதலுற் றிங்குவந்தேன்;
      ஆண்டே -- காதலுற் றிங்குவந்தேன்.

4

காடு கழனிகள் காத்திடுவேன், நின்றன்
    காலிகள் மேய்த்திடுவேன்;
பாடுபடச் சொல்லிப் பார்த்ததன் பின்னரென்
    பக்குவஞ் சொல்லாண்டே!
      ஆண்டே -- பக்குவஞ் சொல்லாண்டே.

5

தோட்டங்கள் கொத்திச் செடிவளர்க்கச் சொல்லிச்
    சோதனை போடாண்டே;
காட்டு மழைக்குறி தப்பிச்சொன்னா லெனைக்
    கட்டியடி யாண்டே;
      ஆண்டே -- கட்டியடி யாண்டே.

6

பெண்டு குழந்தைகள் கஞ்சி குடித்துப்
    பிழைத்திட வேண்டுமையே!
அண்டை யயலுக்கென் னாலுப காரங்கள்
    ஆகிட வேண்டுமையே!
      உபகாரங்கள் -- ஆகிட வேண்டுமையே!

7

மானத்தைக் காக்கவோர் நாலு முழத்துணி
    வாங்கித் தரவேணும்;
தானத்துக்குச் சில வேட்டிகள் வாங்கித்
    தரவுங் கடனாண்டே,
      சில வேட்டி -- தரவுங் கடனாண்டே.

8

ஒன்பது வாயிற் குடிலினைச் சுற்றி
    யொருசில பேய்கள்வந்தே
துன்பப் படுத்துது, மந்திரஞ் செய்து
    தொலைத்திட வேண்டுமையே!
      பகையாவுந் -- தொலைத்திட வேண்டுமையே!

9

பேயும் பிசாசுந் திருடரு மென்றன்
    பெயரினைக் கேட்டளவில்,
வாயுங் கையுங்கட்டி அஞ்சி நடக்க
    வழிசெய்ய வேண்டுமையே!
      தொல்லைதீரும் -- வழிசெய்ய வேண்டுமையே!
10