பக்கம் எண் :

தனிப் பாடல்கள் : பொதுமைப் பாடல்கள்

பல்வகைப் பாடல்கள்

ராதைப் பாட்டு
ராகம் : கமாஸ் - தாளம் : ஆதி்

பல்லவி

தேகி முதம் தேகி ஸ்ரீ ராதே, ராதே.


சரணங்கள்


ராக ஸமுத்ர ஜாம்ருதே ராதே, ராதே.
ராஜ்ஞீமண் டலரத்ந ராதே, ராதே.
போகரதி கோடிதுல்ய ராதே, ராதே (ஜய, ஜய)
பூதேவி தப: பல ராதே, ராதே.
 (தேகி) 1

வேதமஹா மந்த்ரரஸ ராதே, ராதே!
வேதவித்தியா விலாஸினிஸ்ரீ ராதே, ராதே!
ஆதிபரா சக்திரூப ராதே, ராதே!
அத்யத்புத ச்ருங்காரமய ராதே, ராதே.
(தேகி) 2
தமிழ்க் கண்ணிகள்

காதலெனுந் தீவினிலே, ராதே, ராதே! (அன்று)
கண்டெடுத்த பெண்மணியே, ராதே, ராதே.
காதலெனுஞ் சோலையிலே ராதே, ராதே (நின்ற)
கற்பகமாம் பூந்தருவே ராதே, ராதே.
மாதரசே! செல்வப்பெண்ணே, ராதே, ராதே, (உயர்)
வானவர்க ளின்பவாழ்வே, ராதே, ராதே. (தேகி)