பக்கம் எண் :

தனிப் பாடல்கள் : பொதுமைப் பாடல்கள்


பல்வகைப் பாடல்கள்

பிழைத்த தென்னந்தோப்பு

வயலிடை யினிலே
செழுநீர்
   மடுக் கரையினிலே.

அயலெவரு மில்லை,
தனியே
   ஆறுதல் கொள்ளவந்தேன்.
1

காற்றடித் ததிலே,
மரங்கள்
   கணக்கிடத் தகுமோ?

நாற்றினைப்போலே சிதறி
   நாடெங்கும் வீழ்ந்தனவே.
2

சிறிய திட்டையிலே
உளதோர்
   தென்னஞ் சிறுதோப்பு

வறியவ னுடைமை
அதனை
   வாயு பொடிக்கவில்லை.
3

வீழ்ந்தன சிலவாம்
மரங்கள்
   மீந்தன பலவாம்;

வாழ்ந்திருக்க வென்றே
அதனை
   வாயு பொறுத்துவிட்டான்.
4

தனிமை கண்டதுண்டு;
அதிலே
   சார மிருக்குதம்மா!
பனிதொலைக்கும் வெயில், அதுதேம்
   பாகு மதுரமன்றோ;
5

இரவி நின்றதுகாண்
விண்ணிலே
   இன்ப வொளித்திரளாய்;

பரவி யெங்கணுமே
கதிர்கள்
   பாடிக் களித்தனவே.
6

நின்ற மரத்திடையே
சிறிதோர்
   நிழலினில் இருந்தேன்;
என்றும் கவிதையிலே நிலையாம்
   இன்பம் அறிந்துகொண்டேன்.
7

வாழ்க பராசக்தி!
நினையே
   வாழ்த்திடுவோர் வாழ்வார்;
வாழ்க பராசக்தி! இதையென்
   வாக்கு மறவாதே!
8