பக்கம் எண் :

தனிப் பாடல்கள் : பொதுமைப் பாடல்கள்

பல்வகைப் பாடல்கள்


அக்கினிக் குஞ்சு


அக்கினிக் குஞ்சொன்று கண்டேன், -- அதை
அங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன்!
வெந்து தணிந்தது காடு; -- தழல்
வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ?
தத்தரிகிட தத்தரிகிட தித்தோம்.