பக்கம் எண் :

தனிப் பாடல்கள் : பொதுமைப் பாடல்கள்

சமூகம்


பெண் விடுதலை


விடுதலைக்கு மகளிரெல் லோரும்
வேட்கை கொண்டனம்; வெல்லுவம் என்றே
திடம னத்தின் மதுக்கிண்ண மீது
சேர்ந்து நாம்பிர திக்கினை செய்வோம்.
உடையவள் சக்தி ஆண்பெண் ணிரண்டும்
ஒருநி கர்செய் துரிமை சமைத்தாள்.
இடையிலே பட்ட கீழ்நிலை கண்டீர்,
இதற்கு நாமொருப் பட்டிருப் போமோ?
1

திறமையால் இங்கு மேனிலை சேர்வோம்;
தீய பண்டை இகழ்ச்சிகள் தேய்ப்போம்;
குறைவி லாது முழுநிகர் நம்மைக்
கொள்வ ராண்க ளெனில வரோடும்
சிறுமை தீரநந் தாய்த்திரு நாட்டைத்
திரும்ப வெல்வதில் சேர்ந்திங் குழைப்போம்;
அறவி ழுந்தது பண்டை வழக்கம்;
ஆணுக் குப்பெண் விலங்கெனும் அஃதே.
2

விடியு நல்லொளி காணுதி நின்றே,
மேவு நாகரிகம்புதி தொன்றே;
கொடியர் நம்மை அடிமைகள் என்றே;
கொண்டு, தாம்முதல் என்றன ரன்றே.
அடியொ டந்த வழக்கத்தைக் கொன்றே,
அறிவு யாவும் பயிற்சியில் வென்றே
கடமை செய்வீர், நந்தேசத்து வீரக்
காரிகைக் கணத்தீர், துணி வுற்றே.
3

பு{ ‘சியூசூனி’ என்பாள் சீன பாஷையில் பாடிய பாட்டின் தமிழ்
மொழிபெயர்ப்பு: ‘பாரதி கட்டுரைகள்’ என்ற தொகுதியில்
‘சியூசீன் செய்த பிரசங்கம்’ என்ற பகுதியில்
இப்பாடல் உள்ளது.}