பக்கம் எண் :

பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்


வந்தே மாதரம்

       [“வந்தே மாதரம் என்போம் -- எங்கள் மாநிலத் தாயை வணங்குது மென்போம்” என்று துவங்கும் “வந்தே மாதர”ப் பாடலில் 1907-ம் ஆண்டில் ஸ்ரீ வி. கிருஷ்ணசாமி ஐயர் வெளியிட்ட நான்கு பக்க பாரதி பாடல் பிரசுரத்தில் காணப்படும் சரணம் இது. ‘எப்பதம் வாய்த்திடுமேனும்’

5. ஆதாரம்: பாரதி தமிழ் -- பக்கம் 17
  சுதேசமித்திரன் 11-4-1906
6. ஆதாரம்: பாரதி புதையல் 1 -- பக்கம் 22

என்று துவங்கும் சரணத்திற்கு அடுத்த சரணமாக இது இருக்கவேண்டும்.]

தேவிநம் பாரதபூமி எங்கள் தீமைகள் யாவையுந் தீர்த்தருள் செய்வாள்
ஆவி யுடல் பொருள் மூன்றும் அந்த அன்னை பொற்றாளினுக் கர்ப்பித மாக்கி