பக்கம் எண் :

பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்

மறவன் பாட்டு
       [இந் நூலில் காணப்பெறும் இத் தலைப்பிட்ட பாடல் முழுமை பெறவில்லை. பாடல் வரிகளும், கண்ணிகளும் மாறியுள்ளன; சில பாடல் வரிகளும் பூர்த்தியாகவில்லை. எனவே, தற்போது பாடல் முழுதையும் முழுமை பெற்ற வடிவில் திரும்பவும் தருகிறோம்.]

   16. ஆதாரம்: பாரதி புதையல் 3 -- பக்கம் 8-9
மண்வெட்டிக் கூலிதின லாச்சே! -- எங்கள் வாள்வலியும் வேல்வலியும் போச்சே! 1
விண்முட்டிச் சென்றபுகழ் போச்சே! -- இந்த மேதினியில் கெட்டபெய ராச்சே.

நாணிலகு வில்லினொடு தூணி -- நல்ல நாதமிகு சங்கொலியும் பேணி, 2
பூணுலகு திண்கதையும் கொண்டு -- நாங்கள் போர்செய்த காலமெல்லாம் பண்டு

தற்கால ஜீவனம்
கன்னங் கரியவிருள் நேரம் -- அதில் காற்றும் பெருமழையும் சேரும்; 3
சின்னக் கரிய துணியாலே -- இந்தத் தீயவுடல் மூடி நரிபோலே,

மெல்லப் பயந்து மிகப் பதுங்கி -- ஒரு வேற்றுவரும் கண்டபொழு தொதுங்கி, 4
சொல்லக் கொதிக்குதடா நெஞ்சம் -- வெறும் சோற்றுக்கோ வந்த திந்தப் பஞ்சம்.

ஏழை எளியவர்கள் வீட்டில் -- இந்த ஈன வயிறுபடும் பாட்டில் 5
கோழை யெலிகளென்னச் சென்றே-- பொருள் கொண் டிழிவின் வருகிறோம் இன்றே.

அதில் கஷ்டங்கள்
நாயும் பிழைக்கு இந்தப் பிழைப்பு -- ஐயோ நாளெல்லாம் சுற்றுதிலே உழைப்பு; 6
பாயும் கடிநாய்ப் போலீசுக் -- காரப் பார்ப்பானுக் குண்டிதிலே பிழைப்பு.

பேராசைக் காரனடா பார்ப்பான் -- ஆனால் பெரியதுரை என்னிலுடல் வேர்ப்பான் 7
யாரானாலும் கொடுமை இழைப்பான் -- துரை இம்மென்றால் நாய்போலே உழைப்பான்.

முன்னாளில் ஐயரெல்லாம் வேதம் -- சொல்வார் மூன்று மழை பெய்யுமடா மாதம்; 8
இந்நாளில் பொய்மைப் பார்ப்பார் -- இவர் ஏதுசெய்தும் காசுபெறப் பார்ப்பார்.

பிள்ளைக்குப் பூணூலாம் என்பான் -- நம்மைப் பிய்த்துப் பணம் கொடெனத் தின்பான்; 9
கொள்ளைக் கேசென்றொரு பொய் மூட்டி -- நம்மைக் கொண்டதிலே தொல்லை செய்வான் மாட்டி.

சோரந் தொழிலாக் கொள்வோமோ? -- முந்தைச் சூரர் பெயரை அழிப்போமோ? 10
வீர மறவர்நாம் அன்றோ? -- இந்த வீண் வாழ்க்கை வாழ்வதினி நன்றோ?