பக்கம் எண் :

பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்

செல்வத்துட் பிறந்தனமா?

செல்வத்துட் பிறந்தனமா? அதுபெறுவான்
   சிறு தொழில்கள் பயிலவல்லோமா?
வில்வைத்த நுதல்விழியார் கண்டுமையல்
   உறவடிவம் மேவினேமா?
பல்வித்தை யினுமினிய தீங்கானப்
   பெருவித்தை பயின்றிட்டேமா?
கொல்வித்தை இருள்வித்தை மருள்வித்தை
   பயின்றுமனம் குறைகின் றோமே!
1

{
2. ஊணப் புலவன் -- ஆங்கிலப் புலவன்.}
20. ஆதாரம்: ப்ஹரதி அந்த் ஹிச் வொர்க்ச் -- பக்கம் 6
21. ஆதாரம்: ப்ஹரதி அந்த் ஹிச் வொர்க்ச் -- பக்கம் 6


காவித் திருவிழி மானார்
தம்மையல் கடு விஷமாம்
கூவிச் சமயர்க் குரைப்பன
பொய் இக் குவலயத்தில்
ஆவிச் சுக மென்றறிந்த
தெல்லாம் துன்பம் அன்றியிலை
பாவிச் சிறு உலகே! உன்னை
யாவன் கொல்பண்ணியதே!
2