பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

தோத்திரப் பாடல்கள்

இறைவனை வேண்டுதல்

[ராகம் -- தன்யாசி]


பல்லவி

எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் -- எங்கள்
இறைவா! இறைவா! இறைவா!


(ஓ-எத்தனை)
 

சரணங்கள்


சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாய் -- அங்குசெ
சேருமைப் தத்து வியனுல கமைத்தாய்
அத்தனை யுலகமும் வர்ணக் களஞ்சிய
மாகப் பலபலநல் லழகுகள் சமைத்தாய்.

(ஓ-எத்தனை) 1

முத்தியென் றெருநிலை சமைத்தாய் -- அங்கு
முழுதினை யுமுண ருமுணர்வமைத்தாய்
பக்தியெர்ன்றெருநிலை வகுத்தாஉய் எங்கள
பரமா, பரமா, பரமா.
(ஓ-எத்தனை)
2

[பாட பேதம்]: ‘பாவமெலா மடித்து’