பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்


தோத்திரப் பாடல்கள்

காளிப் பாட்டுயாது மாகி நின்றாய்-- காளி
  எங்கும் நீ நிறைந்தாய்
தீது நன்மை யெல்லாம்-- காளி
  தெய்வ லீலை யன்றோ?
பூத மைந்தும் ஆனாய் -- காளி
  பொறி களைந்தும் ஆனாய்
போத மாகி நின்றாய்-காளி
  பொறியை விஞ்சி நின்றாய்.
1


இன்ப மாகி விட்டாய் -- காளி
  என்னுளே புகுந்தாய்
பின்பு நின்னை யல்லால் -- காளி
  பிறிது நானும் உண்டோ?
அன்ப ளித்து விட்டாய் -- காளி
  ஆண்மை தந்து விட்டாய்
துன்பம் நீக்கி விட்டாய் -- காளி
  தொல்லை போக்கி விட்டாய்.

2