பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

தோத்திரப் பாடல்கள்

சக்தி திருப்புகழ்


சக்திசக்தி சக்தீசக்தீ
 சக்தீ என்றோது
சக்திசக்தி சக்தீஎன்பார் -- சாகார்
 என்றே நின்றோது.

1

சக்திசக்தி என்றேவாழ்தல் சால்பாம்
 நம்மைச் சார்ந்தீரே
சக்திசக்தி என்றீராகில் -சாகா
 உண்மை சேர்ந்தீரே.
2

சக்திசக்தி என்றால் சக்தி -- தானே
 சேரும் கண்டீரே
சக்திசக்தி என்றால் வெற்றி -- தானே
 நேரும் கண்டீரே.
3


[பாட பேதம்]
: ‘சக்தி யென்றீராயின்’ என்றேனும், ‘சக்தி யென்றீராகில்’
என்றேனு மிருக்கலாம்.

சக்திசக்தி என்றே செய்தால் -- தானே
 செய்கை நேராகும்
சக்திசக்தி என்றால் அஃது -- தானே
 முக்தி வேராகும்.
4

சக்திசக்தி சக்தீசக்தீ சக்தீ
 என்றே ஆடோமோ?
சக்திசக்தி சக்தீஎன்றே -- தாளங்
 கொட்டிப் பாடோமோ.
5

சக்திசக்தி என்றால்துன்பம் -- தானே
 தீரும் கண்டீரே.
சக்திசக்தி என்றால் இன்பம் -- தானே
 சேரும் கண்டீரே.
6

சக்திசக்தி என்றால்செல்வம் -- தானே
 ஊறும் கண்டீரோ?
சக்திசக்தி என்றால் கல்வி-தானே
 தேறும் கண்டீரோ?
7


சக்திசக்தி சக்தீசக்தீ சக்தீ
 
சக்தீ வாழீ நீ.
சக்திசக்தி சக்தீசக்தீ சக்தீ
 சக்தீ வாழீ நீ.

8


சக்திசக்தி வாழீஎன்றால் -- சம்பத்
 தெல்லாம் நேராகும்
சக்திசக்தி என்றால்சக்தி-தாசன்
 என்றே பேராகும்.
10