பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்


தோத்திரப் பாடல்கள்

சக்திக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம்

[ராகம் -- பூபாளம்] [தாளம் -- சதுச்ர ஏகம்]

கையைச், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சாதனைகள் யாவினையுங் கூடும் -- கையைச்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்தியுற்றுக் கல்லினையுஞ் சாடும். 1

[முதற் பதிப்பு]: ‘சக்தி தனக்கு’

கண்ணைச், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்தி வழியினைஅது காணும் -- கண்ணைச்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சத்தியமும் நல்லருளும் பூணும். 2

செவி, சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- சிவ
சக்திசொலும் மொழியது கேட்கும் -- செவி
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்தி திருப் பாடலினை வேட்கும். 3

வாய், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- சிவ
சக்தி புகழினையது முழங்கும் -- வாய்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்திநெறி யாவினையும் வழங்கும். 4

சிவ, சக்திதனை நாசிநித்தம் முகரும் -- அதைச்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- சிவ
சக்தி திருச் சுவையினை நுகரும் -- சிவ
சக்தி தனக்கே எமது நாக்கு. 5

மெய்யைச், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- சிவ
சக்திதருந் திறனதி லேறும் -- மெய்யைச்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சாதலற்ற வழியினைத் தேறும். 6

கண்டம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சந்ததமும் நல்லமுதைப் பாடும் -- கண்டம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்தியுடன் என்றும் உற வாடும். 7

தோள், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
தாரணியும் மேலுலகுந் தாங்கும் -- தோள்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்திபெற்று மேருவென ஓங்கும். 8

நெஞ்சம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்தியுற நித்தம் விரிவாகும் -- நெஞ்சம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அதைத்
தாக்கவரும் வாளொதுங்கிப் போகும். 9
சிவ, சக்தி தனக்கே எமது வயிறு -- அது
சாம்பரையும் நல்லவுண வாக்கும் -- சிவ
சக்தி தனக்கே எமது வயிறு -- அது
சக்திபெற உடலினைக் காக்கும். 10

இடை, சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- நல்ல
சக்தியுள்ள சந்ததிகள் தோன்றும் -- இடை
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- நின்றன்
சாதிமுற்றும் நல்லறத்தில் ஊன்றும். 11

கால், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சாடியெழு கடலையும் தாவும் -- கால்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சஞ்சலமில் லாமலெங்கும் மேவும். 12

மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சஞ்சலங்கள் தீர்ந்தொருமை கூடும் -- மனம்
சக்திதனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சாத்துவிகத் தன்மையினைச் சூடும். 13

மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்தியற்ற சிந்தனைகள் தீரும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சாருநல்ல உறுதியுஞ் சீரும். 14

மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்திசக்தி சக்தியென்று பேசும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அதில்
சார்ந்திருக்கும் நல்லுறவும் தேசும். 15

மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்தி நுட்பம் யாவினையும் நாடும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்திசக்தி யென்றுகுதித் தாடும். 16

மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சக்தியினை எத்திசையும் சேர்க்கும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
தான் விரும்பில் மாமலையைப் பேர்க்கும். 17

[பாட பேதம்]: ‘சஞ்சலமில் லாமலெங்கும் மேவும்.’

-- கவிமணி
மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அது
சந்ததமும் சக்திதனைச் சூழும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- அதில்
சாவுபெறும் தீவினையும் ஊழும். 18

மனம், சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- எதைத்
தான் விரும்பி னாலும்வந்து சேரும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- உடல்
தன்னிலுயர் சக்திவந்து நேரும். 19

மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- இந்தத்
தாரணியில் நூறுவய தாகும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- உன்னைச்
சாரவந்த நோயழிந்து போகும். 20

மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- தோள்
சக்திபெற்று நல்லதொழில் செய்யும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- எங்கும
சக்தியருள் மாரிவந்து பெய்யும். 21

மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- சிவ
சக்தி நடை யாவும் நன்கு பழகும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- முகம்
சார்ந்திருக்கும் நல்லருளும் அழகும். 22

மனம், சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- உயர்
சாத்திரங்கள் யாவுநன்கு தெரியும் -- மனம்
சக்தி தனக்கே கருவியாக்கு -- நல்ல
சத்திய விளக்கு நித்தம் எரியும். 23

சித்தம், சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- நல்ல
தாளவகை சந்தவகை காட்டும் -- சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அதில்
சாரும் நல்ல வார்த்தைகளும் பாட்டும். 24

சித்தம், சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அது
சக்தியையெல் லோர்க்குமுணர் வுறுத்தும் -- சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அது
சக்திபுகழ் திக்கனைத்தும் நிறுத்தும். 25

சித்தம், சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அது
சக்திசக்தி யென்று குழலூதும்-சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அதில்
சார்வதில்லை அச்சமுடன் சூதும். 26

சித்தம், சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அது
சக்தியென்று வீணைதனில் பேசும் -- சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அது
சக்திபரி மளமிங்கு வீசும். 27
சித்தம், சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அது
சக்தியென்று தாளமிட்டு முழக்கும் -- சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அது
சஞ்சலங்கள் யாவினையும் அழிக்கும். 28

சித்தம், சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அது
சக்திவந்து கோட்டைகட்டி வாழும் -- சித்தம்
சக்தி தனக்கே உரிமையாக்கு -- அது
சக்தியருட் சித்திரத்தில் ஆழும். 29

மதி, சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
சங்கடங்கள் யாவினையும் உடைக்கும்-மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அங்குச்
சத்தியமும் நல்லறமும் கிடைக்கும். 30

மதி, சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
சாரவருந் தீமைகளை விலக்கும் -- மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
சஞ்சலப் பிசாசுகளைக் கலக்கும். 31

மதி, சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
சக்திசெய்யும் விந்தைகளைத் தேடும் -- மதி
சக்திதனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
சக்தியுறை விடங்களை நாடும். 32

மதி, சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
தர்க்கமெனுங் காட்டிலச்சம் நீங்கும் -- மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அதில்
தள்ளிவிடும் பொய்ந்நெறியும் தீங்கும். 33

மதி, சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அதில்
சஞ்சலத்தின் தீயவிருள் விலகும் -- மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அதில்
சக்தியொளி நித்தமுநின் றிலகும். 34

மதி, சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அதில்
சார்வதில்லை ஐயமெனும் பாம்பு -- மதி
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அங்கு
தான்முளைக்கும் முக்திவிதைக் காம்பு. 35

மதி, சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அது
தாரணியி லன்புநிலை நாட்டும் -- மதி
சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அது
சர்வசிவ சக்தியினைக் காட்டும். 36

மதி, சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அது
சக்திதிரு வருளினைச் சேர்க்கும் -- மதி
சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அது
தாமதப் பொய்த் தீமைகளைப் பேர்க்கும். 37
மதி, சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அது
சத்தியத்தின் வெல்கொடியை நாட்டும் -- மதி
சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அது
தாக்கவரும் பொய்ப்புலியை ஓட்டும். 38

மதி, சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அது
சத்தியநல் லிரவியைக் காட்டும் -- மதி
சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அதில்
சாரவரும் புயல்களை வாட்டும். 39

மதி, சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அது
சக்திவிர தத்தையென்றும், பூணும் -- மதி
சக்திவிர தத்தை யென்றுங் காத்தால்
சக்திதரும் இன்பமும் நல் லூணும். 40

மதி, சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- தெளி
தந்தமுதப் பொய்கையென ஒளிரும் -- மதி
சக்தி தனக்கே அடிமையாக்கு -- அது
சந்ததமும் இன்பமுற மிளிரும். 41
 
அகம், சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
தன்னையொரு சக்தியென்று தேரும் -- அகம்
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
தாமதமும் ஆணவமும் தீரும். 42

அகம், சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
தன்னையவள் கோயிலென்று காணும்-அகம்
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
தன்னையெண்ணித் துன்பமுற நாணும். 43

அகம், சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
சக்தியெனும் கடலிலோர் திவலை -- அகம்
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- சிவ
சக்தியுண்டு நமக்கில்லை கவலை. 44

அகம், சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு-அதில்
சக்திசிவ நாதநித்தம் ஒலிக்கும் -- அகம்
சக்தி தனக்கே உடைமையாக்கு -- அது
சக்தி திரு மேனியொளி ஜ்வலிக்கும். 45

சிவ, சக்திஎன்றும் வாழிஎன்று பாடு -- சிவ
சக்திசக்தி என்றுகுதித் தாடு -- சிவ
சக்திஎன்றும் வாழிஎன்று பாடு -- சிவ
சக்திசக்தி என்றுவிளை யாடு. 46