பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

வேதாந்தப் பாடல்கள்

ஜீவன்முக்தி

[ ராகம் -- கமாஸ்] [தாளம்-ஆதி]

பல்லவி

ஜயமுண்டு பயமில்லை மனமே-இந்த
ஜன்மத்திலே விடுதலையுண்டு நிலையுண்டு.

(ஜய)


அனுபல்லவி

பயனுண்டு பக்தியினாலே -- நெஞ்சிற்
பதிவுற்ற குலசக்தி சரணுண்டு பகையில்லை.

(ஜய)

சரணங்கள்
 

புயமுண்டு குன்றத்தைப் போலே -- சக்தி
பொற்பாத முண்டு அதன் மேலே
நியம மெல்லாம்சக்தி நினைவன்றிப் பிறிதில்லை;
நெறியுண்டு; குறியுண்டு; குலசக்தி வெறியுண்டு.
(ஜய) 1

மதியுண்டு செல்வங்கள் சேர்க்கும் -- தெய்வ
வலியுண்டு தீமையைப் பேர்க்கும்:
விதியுண்டு; தொழிலுக்கு விளைவுண்டு; குறைவில்லை;
விசனப்பொய்க் கடலுக்குக் குமரன்கைக் கணையுண்டு.
(ஜய) 2


அலைபட்ட கடலுக்கு மேலே -- சக்தி
அருளென்னுந் தோணியினாலே
தொலையெட்டிக் கரையுற்றுத் துயரற்று விடுபட்டுத்
துணிவுற்ற குலசக்தி சரணத்தில் முடிதொட்டு

(ஜய) 3