பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

வேதாந்தப் பாடல்கள்

அல்லா

பல்லவி

அல்லா, அல்லா, அல்லா!

சரணங்கள்

பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் கோடிகோடி யண்டங்கள்
எல்லாத் திசையிலுமோ ரெல்லையில்லா வெளிவானிலே
நில்லாது சுழன்றோட நியமஞ்செய்தருள் நாயகன்
சொல்லாலும் மனத்தாலுந் தொடரொணாத பெருஞ்சோதி!
 
(அல்லா, அல்லா, அல்லா,!)
1


கல்லாதவ ராயினும் உண்மை சொல்லாதவ ராயினும்
பொல்லாதவ ராயினும்தவ மில்லாதவ ராயினும்
நல்லாருரை நீதியின்படி நில்லாதவ ராயினுமி
எல்லாரும் வந்தேத்து மளவில் யமபயங் கெடச் செய்பவன்

(அல்லா, அல்லா, அல்லா,!)
2