பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

வேதாந்தப் பாடல்கள்
நந்தலாலா

[ ராகம் -- யதுகுல காம்போதி ] [ தாளம் -- ஆதி ]

காக்கைச் சிறகினிலே
   நந்தலாலா -- நின்றன்
கரியநிறந் தோன்றுதையே
   நந்தலாலா;
1


பார்க்கும் மரங்களெல்லாம்
   நந்தலாலா -- நின்றன்
பச்சைநிறந் தோன்றுதையே
   நந்தலாலா;

2

கேட்கு மொலியிலெல்லாம்
   நந்தலாலா -- நின்றன்
கீத மிசைக்குதடா
   நந்தலாலா;
3


தீக்குள் விரலைவைத்தால்
   நந்தலாலா -- நின்னைத்
தீண்டுமின்பந் தோன்றுதடா
   நந்தலாலா.

4