பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

வேதாந்தப் பாடல்கள்

விடுதலை (2)
[ராகம்-நாட்டை]
பல்லவி

வேண்டுமடி எப்போதும் விடுதலை, அம்மா!

சரணங்கள்

தூண்டு மின்ப வாடைவீசு
   துய்யதேன் கடல்
சூழநின்ற தீவிலங்கு
   சோதி வானவர்
ஈண்டு நமது தோழராகி
   எம்மோ டமுதமுண்டுகுலவ
நீண்ட மகிழ்ச்சி மூண்டு விளைய
  நினைத்திடு மின்பம் அனைத்தும் உதவ    
  (வேண்டுமடி) 1

விருத்தி ராதி தானவர்க்கு
   மெலிவ தின்றியே
விண்ணு மண்ணும் வந்து பணிய
   மேன்மை துன்றியே
பொருத்த முறநல் வேத மோர்ந்து
  பொய்ம்மை தீர, மெய்ம்மை நேர
வருத்த மழிய வறுமை யொழிய
  வையம் முழுதும் வண்மை பொழிய  
  (வேண்டுமடி) 2


பண்ணில் இனிய பாடலோடு
   பாயு மொளியெலாம்
பாரில் எம்மை உரிமைகொண்டு
  பற்றி நிற்கவே
நண்ணிய மரர் வெற்றி கூற
  நமது பெண்கள் அமரர் கொள்ள
வண்ணமினிய தேவ மகளிர்
  மருவ நாமும் உவகைதுள்ள                  

  (வேண்டுமடி) 3