பக்கம் எண் :

                 “அகிம்சை இல்லை; இம்சை இல்லை;
                      தாங்கள் காட்டிடும்
                 
அன்பு, அன்பு, அன்பு” என்றே
                      அவன் உரைத்தனன்.
                 
மிகவும் மகிழ்ச்சி கொண்ட தலைவர்
                      அவனை மெச்சினார்.
                 
விவரம் அறிந்த சிறுவர் அங்கே
                      சிரிக்க லாயினர்.

 
174