பக்கம் எண் :

லண்டனில் தீபாவளி


         
 லண்டனில் இந்திய மாணவர்கள்-மிக
             
நன்றாகத் தீபா வளிதினத்தைக்
           கொண்டாடத் திட்டங்கள் போட்டனரே-ஒன்று
             
கூடிநல் ஏற்பாடு செய்தனரே !

           பண்டிகை கொண்டாட வேண்டுமெனில்-அங்கே
             
பலமாய் விருந்து வேண்டுமன்றோ?
           ஒன்றாகச் சேர்ந்து மாணவர்கள்-மிக
           
  உற்சாக மாகச் சமைத்தனரே.

 
175