பக்கம் எண் :

வாழைப் பழம்  

                    வாழைப் பழத்தில் பல உண்டு
                   
வகைவகை யான பெயர் உண்டு.

                    பூவன், மொந்தன், ரஸ்தாளி,
                   
பேயன், நேந்திரம், மலைவாழை

                    என்றே வகைகள் பலஉண்டாம்.
                  
 எல்லாம் எனக்குப் பிடித்தவையே.

                    தினமும் மிகவும் நான்விரும்பித்
                   
தின்பது வாழைப் பழமேதான்!

 
25