பக்கம் எண் :

              என்ன கொண்டு வந்தேன் ?

                
பழநி மலைக்குச் சென்று வந்தேன்;
                 பஞ்சா மிர்தம் கொண்டு வந்தேன்.

                 காசி நகரம் சென்று வந்தேன்;
                
கங்கை நீரைக் கொண்டு வந்தேன்.

                 திருப்ப திக்குச் சென்று வந்தேன்;
                
தித்திப்பு லட்டுக் கொண்டு வந்தேன்.

                 இராமேஸ் வரம் சென்று வந்தேன்;
                
என்ன நானும் கொண்டு வந்தேன் ?

                                
       ஊ...ஊ...ஊ

 

ஊ...ஊ...ஊ...

ஊது கின்ற சங்கில்

ஒன்று வாங்கி வந்தேன்!
                                             

          

 

          

 

          

 

                                      

 

 
26