பக்கம் எண் :

யார்? யார்? யார்?
 

                      தொங்க விட்ட சட்டையைத்
                      தூக்கிக் கீழே போட்டவன்

                            
 யார், யார், யார் ?

                    
 எழுதி வைத்த தாள்களை
                      இங்கும் அங்கும் இறைத்தவன்

                            
 யார், யார், யார் ?

                     
சன்னல் கதவைப் பட்டெனச்
                      சாத்தி விட்டுச் சென்றவன்


                             
யார், யார், யார் ?

                     
அருகில் நிற்கும் மரங்களை
                      அசைத்தே ஆடச் செய்தவன்

                            
 யார், யார், யார் ?

                     
‘உஸ் உஸ்’ என்று மெல்லவே
                      ஊதி ஊதிச் செல்பவன்

                           
  யார், யார், யார் ?

கண்டு

     பிடிக்க

         முடியுமா ?

காண

      முடியாக்

            காற்றேதான் !

 
33