பக்கம் எண் :

     இப்படி நேரம் ஒதுக்கிடுவேன்!


            
ஓடி ஆட ஒருநேரம்.
             உணவை உண்ண ஒருநேரம்.

                
பாடம் படிக்க ஒருநேரம்.
                 படுத்துத் தூங்க ஒருநேரம்.

            
பெற்றோ ருக்கு ஒருநேரம்.
             பிறருக் காக ஒருநேரம்.


               
 இப்படி நேரம் ஒதுக்கிடுவேன்.
                 என்றும் இன்பம் பெற்றிடுவேன்.

                                                 

 
49