பக்கம் எண் :

நல்ல ஆசிரியர்

 

              ‘அ’ ‘ஆ’ எனக்குச் சொல்லித் தந்த
                   ஆசிரியர், நல்ல ஆசிரியர்.
              அப்பா வுக்கும் கற்றுக் கொடுத்த
                   ஆசிரியர் நல்ல ஆசிரியர்.

             
‘அ’ ‘ஆ’ எனக்குச் சொல்லித் தந்த
                   ஆசிரியர், நல்ல ஆசிரியர்.
              அம்மா வுக்கும் கற்றுக் கொடுத்த
                   ஆசிரியர், நல்ல ஆசிரியர்.


            
 எத்தனை பேர்கள் எழுதப் படிக்க
                   இவரிடம் கற்றுக் கொண்டனரோ !
              அத்தனை பேரும் அன்புடன் மதிக்கும்
                   ஆசிரியர், நல்ல ஆசிரியர் !

                                                  

 
50