பக்கம் எண் :

அதிசயம்!

 

அழகுத் தோகை விரித்து நன்றாய் 
   
ஆடும் மயிலைப் பாராய்.        
அந்த மயிலும் ஆண்மயில்தான்
   
   அதனை நீயும் அறிவாய

        அமுத மாகக் குயிலும் பாடும்
     
     அதனைக் கேட்டு, மகிழ்வாய்
       
அந்தக் குயிலும் ஆண்குயில்தான்
     
     அதனை நீயும் அறிவாய்.

அடர்ந்த பிடரி மயிர்இருக்கும்
  
அழகுச் சிங்கம் பாராய்

அந்தச் சிங்கம் ஆண் சிங்கம்தான்

 அதனை நீயும் அறிவாய்.

அழகுத் தோகை, இனிய குரலும்,
   அடர்ந்த பிடரி மயிரும்
ஆண்இனத்தில் இருக்கும் இந்த
   அதிச யத்தை அறிவாய் !

 
70