பக்கம் எண் :

 கொய்யாப் பூவே !

 

           கொய்யாப் பூவே, கொய்யாப் பூவே,
           தரையில் கிடப்பதேன்?

               குருவி, காகம் கிளையில் அமர்ந்து
                 
கொத்திப் போட்டதோ?-இல்லை,
              பெரிய காற்று விரைந்து வந்து
                 
பிய்த்துப் போட்டதோ?

          கொய்யாப் பூவே, கொய்யாப் பூவே,
          தரையில் கிடப்பதேன்?

              குறும்புப் பையன் எறிந்த கல்லால்
              
  பிரிய நேர்ந்ததோ? - இல்லை,
              கொறிக்கும் அணில்தான் உன்னைக் கீழே
                
பறித்துப் போட்டதோ?

 
97