பக்கம் எண் :

Advent of the Vedic Aryans297

13. ADVENT OF THE VEDIC ARYAN


Tamil words in the Vedas

e.g. Nouns:

Tamil Vedic Tamil Vedic
adar adhvan kumudam kumuda
appam appa   kumud
am ap ko——am g†™—ha
ambu ambu koppam kpa
aravam rava (a roar) šamar-šamara samara
annai nanƒ šƒmai šyƒma
ƒ–i ƒni šƒyuŒgƒlam šƒyam
am ap šƒlai šƒlƒ
ƒyiram sahasra šuvaam šupara
ilakku laks šu˜ kulla
udavi tƒ   kullaka
uru-uruvu rpa šur sra
-uruvam šolavam   šloka
ulagam lka tadam dada
kadu-kadugu kauka tayir dadhi
-kadugam   tƒyam dƒya
karumam karmam tidam dŠdha
karu˜ krus tiru šr
kaluan garuda tiram sthira
kalai kalƒ (trvu)-tvu dvpa
kanni kani tumbaram udumbara
kƒl-kƒlam kƒlƒ tuva˜ dhvar
kudal guda t‡–, t‡–am sth‡–a
kumbam kumbha t‡–i t‡–i (quiver)
kumaran kumƒra t‡–i dr†–a (a
measure)