பக்கம் எண் :

Migration of the Vedic Aryans to the South301

words entered into their speech from the languages spoken around
them, That was the Tamil of the Second Stage. Lastly when the
Vedic Aryans migrated to the South, and borrowed Tamil words
direct and wholesale, that was the Tamil of the Third Stage.

Progressive Corruption of the Aryan Languages from
West to East

Tamil Teutonic Latin Greek Sanskrit
         
attan attan tata tatta tata
amma-ammai amma mamma - amba
al un - an na
id†˜ hider citra - atra
iru are - - -
  is
es es as
irumbu iron oeris - ayas
il in in
en -
    inter   antar
ilakkam light lux leukos ruch
aka-akai aka ago ago aj
ella, ellƒ hallo - - ar, r
r (plough) ear ar - -
kau knee genu gonu jƒnu
kattu-katti cut - - kŠt
kƒ– con, kna, gno gno jnƒ
    know    
kia - - geron jarƒ
kundu squat sedo - ad
kum - cum sym sam
ko(cow) cu - - go
tu˜ai door - dura dvƒr
turuttu thrust trudo - td
nƒvƒy - navis naus nan
nn du tu t tvam