பக்கம் எண் :

Errors in Tolkappiyam311

16. ERRORS IN TOLKAPPIYAM

     As Tolkappiyar was a Sanskritist, he has committed the
following solecisms in his work :

     (1) The syllabic consonant ‘ša’ is not an initial letter (62).
     Many scholars do not know that all ancient Tamil grammars
were written only for the poetic dialect, and that many colloquial
words and forms did not find a place in that dialect. So, they take
Tolkappiyam for a lexicon, and if they don’t find a particular word
in that work, jump to the conclusion that that word never existed
in Tamil during and before the days of Tolkappiyar.

     The following pure colloquial Tamil words beginning with ‘ša’
existed in Tamil even before the First Academy.

     šakkai, šagadi, šaccaravu, ša——am, ša——i, ša——ai, šadaŒgu,
     šadukudu, šadal, šadaivu, šadi, šadu, šadai, ša––u,
     šadaram, šaduppu, šadai, šandanam, šandu, šandai, šappa——ai,
     šƒpparam, šappƒ–i, šappu (n.), šappu (v.), šappai, šambu,
     šambƒ, šƒma——u, šamma——i, šamba˜am, šammaam, šamam,
     šamai,šamarttu, šamaiyam, šarakku, šaradu, šara˜, šari, šarugu,
     šalladai, šalli, šalaŒgai, šalavan, šalavai, šali, šalugai, šavvu,
     šava˜, šava˜am, šava˜i, šanar, šavalai, šavai, ša˜, ša˜˜ai, š)a˜i,
     šaŠŠu, šaŠukku, šannam, šavam.

Onomatopoetics:

     šakku, šaga šaga, šattu, šadakku, šadas)ada, šadƒr, šadakku,
     šara šara, šara——u, šarl, šalšal, šalašala, šavakku, ša˜aša˜a,
     ša˜appu, ša˜ƒr etc.

     The original form of šettƒn (he died) was šattƒn. Those who
have not studied comparative philology cannot understand
Tolkappiyam properly.