பக்கம் எண் :

நிறத் தடை 175

Untitled Document
எனக்கு நிச்சயமாகத் தெரியாது. ஆகையால்,  என்னை உங்களுடைய
வக்கீலாக      அமர்த்திக்  கொள்ளுவதிலும்     உங்களுக்குச் சில
ஆபத்துக்கள் உண்டு.    அந்த வேலையை எனக்குக் கொடுப்பதைக்
கூட     உண்மையில் என்னுடைய   பொது வேலைக்குச் சன்மானம்
என்றே நான் கருத வேண்டும்.”

     இந்த விவாதத்தின் பலனாகச்  சுமார் இருபது வர்த்தகர்கள் ஓர்
ஆண்டிற்கு    என்னைத் தங்கள்    வக்கீலாக  அமர்த்திக்கொண்டு,
அதற்காக    எனக்குப் பணம்       கொடுத்தார்கள். நாம் தாய்நாடு
திரும்பும்போது எனக்கு     ஒரு பண முடிப்பு அளிப்பதென்று, தாதா
அப்துல்லா       தீர்மானித்திருந்தார்.  அந்தப் பணத்தைக் கொண்டு
அவர்,    எனக்குத்     தேவையாயிருந்த        மேஜை, நாற்காலி
முதலியவைகளை வாங்கிக் கொடுத்தார்.”

     இவ்வாறு நான் நேட்டாலில் குடியேறினேன்.

18. நிறத் தடை

     புத்தி கூர்மையுள்ள   ஒரு பெண்.  அவளுக்குக் கண் பார்வை
இல்லை;   பாரபட்சமற்றவள்.   ஒரு தட்டுக்கு      மற்றொரு தட்டு
ஏற்றத்தாழ்வின்றி      நடுநிலையாக வைத்து, ஒரு தராசைக் கையில்
ஏந்தியிருப்பாள். இதுவே ஒரு நீதிமன்றத்திற்குச்  சின்னம். ஒருவனை
அவனுடைய வெளித் தோற்றத்தைக் கொண்டு   அவள் மதித்துவிடக்
கூடாது ;     அவனுடைய உண்மையான உள்    யோக்கியதையைக்
கவனித்தே   முடிவு கூற வேண்டும் என்பதற்காக,  வேண்டுமென்றே
விதி       அவளைக்   குருடாக்கியிருக்கிறது.  ஆனால், நேட்டால்
வக்கீல்களின் சங்கமோ, இந்தக் கொள்கைக்கு முற்றும் மாறாக அந்தச்
சின்னத்தைப் பொய்யாக்கும் வகையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு  நடக்கும்படி
செய்ய முனைந்தது.

     சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அட்வகேட்டாகத் தொழில் நடத்த என்னை
அனுமதிக்க    வேண்டும்  என்று மனுச் செய்தேன்.       பம்பாய்
ஹைகோர்ட்டில்       நான் வக்கீலாக   இருந்ததற்குரிய அத்தாட்சி
என்னிடம் இருந்தது.    இங்கிலாந்தில்,  பாரிஸ்டரானதற்கு எனக்குக்
கொடுத்த அத்தாட்சிப் பத்திரத்தைப் பம்பாய்   ஹைகோர்ட்டில் நான்
வக்கீலாகப் பதிவு செய்து கொண்டபோது    அங்கே தாக்கல் செய்து
விட்டேன். சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று  மனுப்போடும்போது,
அத்துடன் நன்னடத்தை அத்தாட்சிப் பத்திரங்கள் இரண்டும் தாக்கல்
செய்யவேண்டியது அவசியம். இந்த        அத்தாட்சிப் பத்திரங்கள்
ஐரோப்பியர்கள்    கொடுத்ததாக இருந்தால்      அவற்றிற்கு அதிக
மதிப்பிருக்கும் என்று எண்ணி, சேத் அப்துல்லாவின் மூலம் எனக்குத்
தெரிந்தவர்களான இரு பிரபல ஐரோப்பிய   வர்த்தகர்களிடம் அந்த
அத்தாட்சிப் பத்திரங்களை வாங்கினேன்.