பக்கம் எண் :

394சத்திய சோதனை

Untitled Document
வந்தேன். 1914-இல் லண்டனில் இருந்தபோது,      ஒரே ஒரு முறை
மாத்திரம் அந்த இரண்டையும் நான் சாப்பிட வேண்டியதாகி விட்டது.
அந்தச் சந்தர்ப்பத்தைக் குறித்தும்,        இந்த இரண்டையும் நான்
எவ்விதம் திரும்பவும் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன்     என்பது பற்றியும்
பிந்திய அத்தியாயம் ஒன்றில் கூறுகிறேன்.

     தென்னாப்பிரிக்காவில் எனது    சகஊழியர்கள் பலரிடத்திலும்
கூட, உப்பும் பருப்புமில்லாத உணவை நான் சோதனை செய்து நல்ல
பலனையே கண்டிருக்கிறேன்.     இத்தகைய உணவின் நன்மையைக்
குறித்து வைத்திய ரீதியில் இருவகையான அபிப்பிராயங்கள் இருக்கக்
கூடும். ஆனால், தார்மிக ரீதியில்,            தன்மறுப்பு எல்லாமே
ஆன்மாவுக்கு நல்லதுதான் என்பதில் எனக்கு எவ்விதச் சந்தேகமும்
இல்லை. புலனடக்கத்துடன் இருப்பவருக்கும்,   புலன் நுகர்ச்சிகளில்
ஈடுபட்டிருப்பவருக்கும்   எவ்விதம் வாழ்க்கை வழிகளில் வேறுபாடு
இருக்குமோ அதே போல,       அவ்விரு தரத்தினரின் உணவிலும்
வேறுபாடு        இருக்கவேண்டும்.    பிரம்மச்சரியத்தை அடைய
விரும்புகிறவர்கள், சுகபோக  வாழ்விற்கு ஏற்ற அனுஷ்டானங்களைக்
கைக்கொண்டே தங்கள்                லட்சியத்தில் தோல்வியை
அடைந்துவிடுகிறார்கள்.

30 புலனடக்கத்தை நோக்கி

     என் உணவில்            சில மாறுதல்களைச் செய்வதற்குக்
கஸ்தூரிபாயின் தேக அசௌக்கியம்  எவ்வாறு காரணமாக இருந்தது
என்பதை முந்திய அத்தியாயத்தில்     விவரித்திருக்கிறேன். பிந்திய
கட்டமொன்றில், பிரம்மச்சரியத்திற்கு    உதவியாக இருக்கவேண்டும்
என்பதற்காக மற்றும் பல மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டன.

     இவற்றில் முதலாவது பால்  சாப்பிடுவதை விட்டுவிட்டது. பால்
மிருக உணர்ச்சியைத்            தூண்டுகிறது என்று ராய்ச்சந்திர
பாயிடமிருந்தே முதன் முதலில் அறிந்தேன்.       சைவ உணவைப்
பற்றிய புத்தகங்களும் இக்கருத்தைப் பலப்படுத்தின.  ஆனால், நான்
பிரம்மச்சரிய விரதத்தை       மேற்கொள்ளாமல் இருந்த வரையில்
பால் சாப்பிடுவதை       விட்டுவிட நான் துணியவில்லை. உடலை
வளர்ப்பதற்குப் பால் அவசியமானது அல்ல என்று நான் முன்னமே
அறிந்திருந்தேன். ஆனால், அதை விட்டுவிடுவது எளிதாக இல்லை.
புலனடக்கத்திற்காகப் பாலைத்      தவிர்த்துவிட வேண்டும் என்ற
அவசியம் எனக்கு வளர்ந்துவிட்டபோது,  கல்கத்தாவிலிருந்து வந்த
சில பிரசுரங்களை          நான் காண நேர்ந்தது. பசுக்களையும்
எருமைகளையும்         அவற்றின் சொந்தக்காரர்கள் எவ்வளவு
கொடுமைபடுத்துகிறார்கள் என்பது அவற்றில் விவரிக்கப்பட்டிருந்தது.
இது என்னிடம் ஆச்சரியகரமான பலனை   உண்டுபண்ணியது. ஸ்ரீ
கால்லென்பாக்குடன் இதைக் குறித்து