பக்கம் எண் :

46சத்திய சோதனை

Untitled Document
இருக்கும்போது எப்படி    நம்புவது? எனக்கு      ஒரே குழப்பமாக
இருக்கிறது ;      என்ன செய்வது என்பதே புரியவில்லை. பேச்சர்ஜி
சுவாமியைக் கேட்கிறேன்” என்றார், அன்னை.

     பேச்சர்ஜி சுவாமி முன்பு   மோத் வணிகர். இப்பொழுது ஜைன
சந்நியாசியாகி விட்டார். ஜோஷிஜியைப் போல் இவரும் குடும்பத்திற்கு
வேண்டிய     ஆலோசனைகளைக் கூறி வருவார்.   அவர் எனக்கு
உதவினார்.  “மூன்று விரதங்களை அவன் அனுசரிப்பதாக அவனிடம்
சத்தியம்   வாங்கிக்     கொள்ளுகிறேன்.  பிறகு அவனைப் போகச்
சொல்லலாம்”      என்றார். அவர் என்னிடம் அப்படியே பிரமாணம்
வாங்கினார்.      மதுபானம், பெண், மாமிசம்     ஆகியவைகளைத்
தொடுவதில்லை என்று சத்தியம் செய்து  கொடுத்தேன். உடனே என்
அன்னை அனுமதி தந்தார்.

     என்னைக் கௌரவிப்பதற்காக உயர்நிலைப் பள்ளியில் எனக்கு
ஒரு பிரிவுபசாரம் நடத்தினர். ராஜ்கோட்டைச் சேர்ந்த ஒரு வாலிபன்,
இங்கிலாந்துக்குப் போகிறான் என்றால்   அது சாமானிய விசயமன்று!
நன்றி தெரிவிப்பதற்கென்று சில வார்த்தைகள் எழுதி வைத்திருந்தேன்.
அதைப் படிக்க நான் எழுந்தபோது       எனக்கு எவ்விதம் தலை
சுற்றியது,    உடம்பெல்லாம் எவ்விதம் நடுங்கியது என்பது இன்னும்
நினைவிருக்கிறது.

     எங்கள் வீட்டுப்    பெரியவர்களின் ஆசிர்வாதத்தைப் பெற்று
நான் பம்பாய்க்குப்        புறப்பட்டேன். ராஜ்கோட்டிலிருந்து நான்
பம்பாய்க்குச் சென்றது இதுவே      முதல் முறை. என் சகோதரரும்
என்னுடன் வந்தார். கைக்கு எட்டியது      வாய்க்கு எட்டுவதற்குள்
எத்தனையோ விபத்துக்களும், சமாளித்தாக வேண்டிய கஷ்டங்களும்
பம்பாயில் காத்திருந்தன.

12. சாதிக் கட்டுப்பாடு

     பிறந்து சில       மாதங்களே ஆன   குழந்தையுடன்  என்
மனைவியை       விட்டுவிட்டு,    என் தாயாரின் அனுமதியையும்
ஆசிர்வாதங்களையும்        பெற்றுக்கொண்டு நான் குதூகலமாகப்
பம்பாய்க்குப் புறப்பட்டேன்.    அங்கே போய்ச் சேர்ந்ததும், ஜூன்,
ஜூலை மாதங்களில்        இந்து மகாசமுத்திரத்தில் கொந்தளிப்பு
அதிகமாக இருக்கும் என்றும்,    நான்     இப்பொழுதுதான் முதல்
முறையாகக்         கப்பல் பிரயாணம் செய்வதால் நவம்பர் மாதம்
வரையில் நான் கப்பலேற அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் நண்பர்கள்
என் சகோதரரிடம் கூறினர். இப்பொழுதுதான் புயல் காற்றினால் ஒரு
கப்பல் மூழ்கி விட்டது என்றும்    யாரோ சொன்னார்கள். இதனால்
என் சகோதரருக்கு மனக்கலக்கம்    உண்டாயிற்று. உடனே கப்பல்
பிரயாணம் செய்ய என்னை அனுமதிக்கும்  அபாயத்திற்கு உடன்பட
அவர்      மறுத்து விட்டார். என்னைப் பம்பாயில் ஒரு நண்பரிடம்
விட்டுவிட்டுத் தம்