பக்கம் எண் :

கும்ப மேளா463

Untitled Document
அச்சங்கத்தின் அங்கத்தினனாக்கியது.

     அச்சங்கத்தில் சாதாரணமாக             நான் அங்கத்தினன்
ஆகாமலிருந்தது சரியானதே. நான்          அங்கத்தினன் ஆவதை
ஆட்சேபித்தவர்களின் எதிர்ப்பும் நியாயமானதே என்பதை, அனுபவம்
இப்பொழுது தெளிவாக்குகிறது. கொள்கையைப் பற்றிய விஷயங்களில்
எங்கள் கருத்துக்கள் முற்றும் மாறுபட்டவை என்பதையும்  அனுபவம்
காட்டிவிட்டது. ஆனால், இந்த          மாறுபாட்டை அறிந்ததனால்
எங்களிடையே எந்தவிதமான மனஸ்தாபமோ, மனக் கசப்போ இல்லை.
சகோதரர்களாகவே இருந்து         வந்திருக்கிறோம். புனாவிலுள்ள
சங்கத்தின் இல்லம் எனக்கு என்றுமே    யாத்திரைக்குரிய புண்ணிய
ஸ்தலமாகவே இருந்து வருகிறது.

     அச்சங்கத்தின் விதிகளின்படி நான்      அதில் அங்கத்தினன்
ஆகவில்லை என்பது உண்மை. ஆனால்,      ஆன்ம உணர்ச்சியில்
என்றும் அதன் அங்கத்தினனாகவே இருந்து     வருகிறேன். ஸ்தூல
தொடர்பை விட ஆன்ம தொடர்பு   அதிக மேன்மையானது. ஆன்ம
தொடர்பில்லாத வெறும் ஸ்தூல தொடர்பு        உயிரில்லாத உடல்
போன்றதேயாகும்.

7 கும்ப மேளா

     அடுத்தபடியாக டாக்டர்        மேத்தாவைச் சந்திப்பதற்காக
ரங்கூனுக்குப் போனேன். போகும் வழியில் கல்கத்தாவில் தங்கினேன்.
அங்கே காலஞ்சென்ற பாபு  பூபேந்திரநாத வசுவின் விருந்தினனாகத்
தங்கினேன். வங்காளிகளின்    விருந்தோம்பல் குணம் இங்கே உச்ச
நிலையை எட்டிவிட்டது. அந்த நாளில் நான்     பழங்களைத் தவிர
வேறு எதையும் சாப்பிடுவதில்லை.          ஆகவே, கல்கத்தாவில்
கிடைக்கக்கூடிய எல்லாப் பழங்களும்     கொட்டைப் பருப்புகளும்
எனக்காகத் தருவிக்கப்பட்டன.         அவ்வீட்டுப் பெண்மணிகள்
இரவெல்லாம் கண்விழித்துப்        பலவிதமான கொட்டைகளையும்
உடைத்து உரித்தார்கள். பழங்களை இந்திய முறையில்     பக்குவம்
செய்து, பரிமாறுவதற்கும் எவ்வளவோ            சிரமம் எடுத்துக்
கொண்டார்கள். என்னுடன் வந்தவர்களுக்கென்று     எத்தனையோ
வகையான பலகாரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன.      என்னோடு என்
மகன் ராமதாஸு ம் வந்திருந்தான்.         அன்போடு நடந்த இந்த
விருந்தோம்பலை நான் எவ்வளவோ     பாராட்டக்கூடும். ஆயினும்
இரண்டு மூன்று விருந்தினரை உபசரிப்பதற்காக      ஒரு குடும்பம்
முழுவதுமே வேலை செய்வதை என்னால்    சகிக்க முடியவில்லை.
என்றாலும், இவ்விதமான சங்கடமான   உபசரிப்புகளிலிருந்து தப்பும்
வழியும் அப்பொழுது எனக்குத் தெரிந்திருக்கவில்லை.

     ரங்கூனுக்கு போகும்போது கப்பலில் மூன்றாம்  வகுப்பிலேயே