பக்கம் எண் :

மறக்கமுடியாத அந்த வாரம்! - 1553

Untitled Document
ஆகிய மாகாணங்கள்   அனுசரிப்பது நிச்சயம் என்று எண்ணுகிறேன்.
இந்த இடங்களிலெல்லாம் ஹர்த்தால்      சரியானபடி அனுஷ்டிக்கப்
பட்டாலும் நான்          திருப்தியடையக் காரணம் உண்டு என்றே
கருதுகிறேன்.”

     என்னுடைய இந்த யோசனையை ராஜகோபாலச்சாரியார் உடனே
ஏற்றுக்கொண்டார். பிறகு இதை மற்ற நண்பர்களுக்கு  அறிவித்தபோது
அவர்களும் வரவேற்றார்கள். சுருக்கமான     வேண்டுகோள் ஒன்றை
நான் தயாரித்தேன். 1919 மார்ச்           30-ஆம் தேதி ஹர்த்தால்
அனுஷ்டிப்பது என்று முதலில் நிர்ணயிக்கப் பட்டது.  ஆனால், பிறகு
ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி என்று மாற்றினோம்.    இவ்விதம் மக்களுக்குச்
சொற்ப கால அவகாசத்துடனேயே அறிவித்தோம்.   நீண்டகாலத்திற்கு
முன்னால் அறிவிப்பது சாத்தியமில்லை.

     இதெல்லாம் எவ்விதம்    நடந்ததென்பதை யார் அறிவார்கள்?
இந்தியா முழுவதிலும்         ஒரு மூலையிலிருந்து மற்றோர் மூலை
வரையில் பட்டணங்களும் கிராமங்களும்         அன்று பூரணமான
ஹர்த்தாலை அனுஷ்டித்தன. அது மிகவும்    அற்புதமான காட்சியாக
இருந்தது.

31 மறக்க முடியாத அந்த வாரம்! - 1

     தென்னிந்தியாவில் சில நாட்கள்      சுற்றுப்பிரயாணம் செய்து
விட்டுப் பம்பாய் போய்ச் சேர்ந்தேன். அது    ஏப்ரல் 4-ஆம் தேதி
என்று நினைக்கிறேன். ஏப்ரல்  6-ஆம் தேதி வைபவங்களுக்கு நான்
பம்பாயில் இருக்கவேண்டும்  என்று கேட்டுக்கொண்டு ஸ்ரீ சங்கரலால்
பாங்கர் எனக்குத் தந்தி கொடுத்திருந்தார்.

     ஆனால், இதற்கு மத்தியில் டில்லி,    மார்ச் 30-ஆம் தேதியே
ஹர்த்தாலை அனுஷ்டித்து விட்டது.           காலஞ்சென்ற சுவாமி
சிரத்தானந்தஜி, ஹக்கீம் அஜ்மல்கான்சாகிப்         ஆகிய இருவர்
சொல்லுவதுதான் அங்கே சட்டம்.   ஹர்த்தால் தினம் ஏப்ரல் 6-ஆம்
தேதிக்கு       ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது   என்ற தந்தி  அங்கே
தாமதமாகப் போய்ச் சேர்ந்தது. அதைப் போன்ற  ஹர்த்தாலை டில்லி
அதற்கு முன்னால்       என்றும் கண்டதே இல்லை. ஹிந்துக்களும்
முஸ்லிம்களும் ஒரே     மனிதனைப்போல் ஒன்றுபட்டுவிட்டதாகவே
தோன்றியது. ஜூம்மா       மசூதியில் கூட்டத்தில் பேசும்படி சுவாமி
சிரத்தானந்தஜியை அழைத்திருந்தார்கள். அவரும் போய்ப் பேசினார்.
இவைகளெல்லாம் அதிகாரிகள்   சகித்துக்கொண்டு விடக் கூடியவை
அன்று. ஹர்த்தால் ஊர்வலம்     ரெயில்வே ஸ்டேஷனை நோக்கிப்
போய்க்    கொண்டிருந்தபோது போலீஸார் தடுத்துச் சுட்டதால் பலர்
மாண்டு காயமும் அடைந்தார்கள்.   அடக்குமுறை ஆட்சி டில்லியில்
ஆரம்பமாயிற்று. சிரத்தானந்தஜி, டில்லிக்கு அவசரமாக