பக்கம் எண் :

72சத்திய சோதனை

Untitled Document
கொஞ்ச காலச் சாதாரணமான அனுபவமே, ஸ்தாபனங்களை உருவாக்கி
நடத்துவதில் எனக்குச் சிறிது பயிற்சியை அளித்திருந்தது.

18. கூச்சமே எனது பாதுகாப்பு

     சைவ உணவாளர்கள்   சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழுவிற்கு  நான்
தேர்ந்தெடுக்கப் பெற்றேன்.   இக்குழுவின் கூட்டம் ஒவ்வொன்றுக்கும்
நான் தவறாமல் போய்க்கொண்டிருந்தேன்.   ஆனால்,  கூட்டங்களில்
நான் பேசுவது மாத்திரம் இல்லை.   டாக்டர்   ஓல்டுபீல்டு என்னிடம்
‘ ஒரு சமயம்,     நீங்கள் என்னிடம்            நன்றாகப் பேசிக்
கொண்டிருக்கிறீர்களே!    அப்படியிருக்க,  கமிட்டிக்   கூட்டங்களில்
மாத்திரம் நீங்கள்    ஏன் வாய் திறப்பதே இல்லை?    தேனீக்களில்
நீங்கள் ஆண் ஈ போன்றிருக்கிறீர்கள்’ என்றார்.    அவர் இவ்விதம்
என்னைக்       கேலி    செய்ததைப் பாராட்டினேன்.  தேனீக்கள்
எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக     இருக்கின்றன. ஆண் ஈயோ முற்றும்
சோம்பேறியாக இருக்கிறது.   இக்கூட்டங்களில்   மற்றவர்களெல்லாம்
தங்கள்   கருத்துக்களை     எடுத்துச்       சொல்லும்போது நான்
மாத்திரம் பேசாமல் சும்மா    உட்கார்ந்திருப்பது பெரிய விசித்திரமே.
பேசுவதற்கு எனக்கு  ஆசை இல்லாமல் இல்லை ;  ஆனால், பேசத்
தெரியாத குறைதான். மற்ற  உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் என்னைவிட
விஷயங்களை நன்கு   அறிந்தவர்கள் என்று எனக்குத் தோன்றிற்று.
பிறகு வேறு ஒன்றும் நிகழ்ந்துவிடுவது உண்டு.     தைரியப்படுத்திக்
கொண்டு பேச ஆரம்பிப்பது என்று நான் எண்ணியதும், கூட்டத்தில்
அந்த விஷயம் போய்,         ஒரு புது விஷயம் ஆலோசனைக்கு
வந்துவிடும்.       இப்படியே நீண்ட காலம் நடந்துகொண்டு வந்தது.

     இதற்கு மத்தியில்    ஒரு முக்கியமான விஷயம் விவாதத்திற்கு
வந்தது. கூட்டத்திற்குப் போகமால்     இருந்துவிடுவது தவறு என்று
நினைத்தேன். எதுவும் பேசாமல்,  வோட்டுப் போட்டுவிட்டு மாத்திரம்
வந்துவிடுவது கோழைத்தனம்       என்றும் தோன்றிற்று. பின்வரும்
ரீதியில் அந்த       விவாதம் எழுந்தது :  சங்கத்திற்கு ஸ்ரீ ஹில்ஸ்
தலைவராக இருந்தார்.    அவர் தேம்ஸ் இரும்புத் தொழிற்சாலையின்
சொந்தக்காரர்.       நல்லொழுக்க விஷயத்தில் அவர் கண்டிப்பான
கொள்கையுடையவர்.     அவருடைய பொருளுதவியைக் கொண்டே
சங்கம் நடந்து வந்தது       என்று சொல்லவேண்டும்.  கமிட்டியின்
உறுப்பினர்களில் பலர் அவருடைய ஆதரவில் வாழ்ந்து வருபவர்கள்.
சைவ          உணவு இயக்கத்தில் பிரசித்தி பெற்றவரான டாக்டர்
அல்லின்ஸனும் இக்கமிட்டியில் ஓர் உறுப்பினர். அச்சமயம் புதிதாகக்
கிளம்பிய கர்ப்பத்தடை     இயக்கத்தை       ஆதரிப்பவர் இவர்.
கர்ப்பத்தடை முறைகளை அவர்     தொழிலாளரிடையே பிரச்சாரம்
செய்து வந்தார்.      இம்முறைகள்       ஒழுக்கத்தின் வேரையே
அறுப்பவையாகும் என்று         ஸ்ரீ ஹில்ஸ் கருதினார்.  உணவுச்
சீர்திருத்தத்தோடு ஒழுக்கச்