பக்கம் எண் :

எனது சக்தியின்மை99

Untitled Document
வழக்குகளும் பாடங்கள். இவை       கவர்ச்சியானவைகள் ஆகவும்,
விஷய ஞானத்தைப் போதிப்பவைகள் ஆகவும் இருந்தன. வில்லியமும்
எட்வர்டும் எழுதிய     உண்மையான சொத்து; ‘குடவேயின் சொந்தச்
சொத்து’ ஆகிய நூல்களையும் படித்தேன். வில்லியத்தின் புத்தகத்தைப்
படிப்பது கதை படிப்பது போல் இருந்தது.   நான்     இந்தியாவுக்குத்
திரும்பியதும் அதேபோல், குறையாத சிரத்தையுடன் நான் படித்த ஒரே
புத்தகம் மேய்னே எழுதிய      ‘ஹிந்துச் சட்டம்’ என்பதாக எனக்கு
ஞாபகம். இந்தியச் சட்டப்       புத்தகங்களைப் பற்றிச் சொல்ல இது
இடமன்று.

     பரீட்சைகளில்    தேறினேன்.    1891, ஜூன்,  10-ஆம் தேதி
என்னைப்    பாரிஸ்டர் ஜாபிதாவில் சேர்த்துக்கொண்டனர் ;  ஜூன்,
11-ஆம் தேதி,     ஹைக்கோர்ட்டில்    பாரிஸ்டராகப் பதிவு செய்து
கொண்டேன். 12-ஆம் தேதி    இந்தியாவுக்குக்    கப்பல் ஏறினேன்.

     நான் என்னதான்   படித்திருந்தேனாயினும்,  எனக்குள் இருந்த
பயத்திற்கும், சக்தியற்றிருக்கிறேன்     என்ற உணர்ச்சிக்கும் முடிவே
இல்லை. வக்கீல் தொழிலை   நடத்துவதற்குத் தகுதி பெற்றுவிட்டதாக
நான் உணரவே இல்லை.   எனது   இந்தச் சக்தியின்மையைப் பற்றி
விவரிக்க ஒரு தனி அத்தியாயமே வேண்டும்.

25. எனது சக்தியின்மை

     பாரிஸ்டர் ஆகிவிடுவது     எளிதாகவே இருந்தது.   ஆனால்,
பாரிஸ்டர் தொழிலை நடத்துவதுதான் மிகக் கஷ்டமாக இருந்தது. நான்
சட்டங்களைப் படித்திருந்தேன்.       ஆனால், சட்டவாதம் செய்யும்
முறையைக் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. சட்டக்  கோட்பாடுகளையெல்லாம்
சிரத்தையுடன் படித்திருந்தேன். அவற்றை என் தொழிலில்   எப்படிப்
பயன்படுத்திக்கொள்ளுவது என்பது மட்டும் எனக்குத்  தெரியவில்லை.
‘மற்றவர்களின் சொத்துக்களுக்குக் கெடுதல் ஏற்படாத வகையில்  உன்
சொத்தைப் பயன்படுத்திக்கொள்’ என்பது அத்தகைய கோட்பாடுகளில்
ஒன்று.    ஆனால்,   ஒரு கட்சிகாரரின் நலனுக்கு ஏற்றவாறு இந்தக்
கோட்பாட்டை     எப்படிப்    பயன்படுத்துவது  என்பது எனக்குத்
தெரியவில்லை.   இந்தக் கோட்பாட்டின் மேல் எழுந்த  முக்கியமான
பெரிய வழக்குகளின் விவரங்களையெல்லாம்    படித்துப் பார்த்தேன்.
என்றாலும், வழக்குகளில் அதை அனுசரிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை
எனக்கு ஏற்படவில்லை.

     இதுவல்லாமல், இந்தியச் சட்டத்தைக்   குறித்து நான் எதுவுமே
கற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஹிந்து, முகமதியச் சட்டங்களைப்  பற்றியோ
எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது.   ஒரு பிராதைத் தயாரிப்பது   எப்படி
என்பதையும் நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. எனவே,  திக்குத்திசை
தெரியாமல் தவித்தேன்.