பக்கம் எண் :

8மண்ணில் விண் அல்லது வள்ளுவர் கூட்டுடைமை

தோன்றினர். இதனால் மக்கட் பெருக்கமும் திணைமயக்கமும் காவல் தேவையும் ஏற்பட்டன. எல்லா வகுப்பாரின் பொருள்களைப் பாதுகாக்கவும் சண்டை சச்சரவுகளைத் தீர்த்து அமைதியை நிலைநாட்டவும், அரசு தோன்றிற்று. இங்ஙனம் மருதநில நகர்களில் நாகரிகந் தோன்றி வளர்ந்தது. மருதநிலக் கிழவன் ஊராளி என்னும் முதலரசனானான்.

  அதிகார ஆசைபற்றியும் ஈரூர்க் குடிகளின் சச்சரவுபற்றியும் அடிக்கடி போர் எழுந்தது. அதனால் நிலையான படையமைக்க வேண்டியதாயிற்று. செம்மையாக ஆட்சி  செய்யவும்  வெற்றி யாகப்  போர்முடிக்கவும் சூழ்ச்சித துணையும் வேண்டியிருந்ததனால், அறிவாற்றல் மிக்க அமைச்சனும் அமர்த் தப்பட்டான்.
 
  போரில்  தோற்ற   அரசு   வென்ற  அரசிற்குப்  பெரும்பாலும்  கீழ்ப் படுத்தப்பட்டதனால், முதற்கண் ஒரே பேரூர்த் தலைவனான கிழவன் நிலையிருந்த ஊராளி அரசு, படிப்படியாக, பல பேரூர்த் தலைவனான வேள் நிலையும், பல வேளிர் தலைவனான மன்னன் நிலையும், பல மன்னர் தலைவனான கிழவன் நிலையும் பல கோக்கள் தலைவனான வேந்தன் நிலையும் அடைந்தது. மன்னரைப் பெருவேளிர் என்பதுமுண்டு.கிழவனாட்சி பெரும் பாலும் ஒரே திணைநிலத்தையும், வேள்         மன்னர்கோவாட்சி இரு அல்லது முத்திணை நிலங்களையும் தழுவின; வேந்தனாட்சி ஐந்திணை நிலங்களையுந் தன்னுளடக்கிற்று.


2. பண்டைத் தமிழக ஆட்சிமுறை
(தோரா. கி.மு. 10,000 - 1,500)

 ஒரு காலத்தில் தெற்கிற் குமரிமலையிலிருந்து வடக்கிற் பனிமலைவரை பரவியிருந்த கண்டமே, பழந் தமிழகம். இற்றைக் குமரி முனைக்குத் தெற்கில் ஆப்பிரிக்க ஆத்திரேலியத் தென்முனை மட்டம்வரை நீண்டிருந்த நிலப்பரப்பு முழுதும், தமிழன்றி வேறொரு மொழியும் வழங்காத முதற் காலப் பாண்டிநாடு. நெல்லை மதுரை முகவை மாவட்டப் பரப்பான பிற்காலப் பாண்டிநாடு, கடல்கோளுக்குத் தப்பிய பாண்டிய      வேந்தன் தன் குடிகட்காகச் சோழநாட்டினின்றும் சேரநாட்டினின்றும் கவர்ந்துகொண்ட நிலப்பகுதியே.