பக்கம் எண் :

தமிழர் வரலாறு-2107

ஊராளி

தொழில் - பெரும்பாலும்பயிர்த்தொழில்.

பிரிவு - ஏழ் அகமண நாடுகள். கரை அல்லதுகாணியாட்சி என்னும் புறமண உட்பிரிவுகள் உண்டு.

பட்டம் - கவுண்டன்.

ஓதுவார்

தொழில் - சிவன் கோவிலிற் பூசைசெய்தல்.

இனப் பிரிவு - ஓதுவார், பண்டாரம்,குருக்கள், புலவர்.

பட்டம் - ஓதுவார்.

கடசன்

தொழில் - கூடை முடிதல்,சுண்ணாம்புக்கல் சுடுதல்.

பிரிவு - பட்டங்கட்டி, நீற்றரசன்என்னும் அகமணப் பிரிவுகள்.

பட்டம் - பட்டங்கட்டி, கொத்தன்.

கணக்கன்

தொழில் - ஊர்க்கணக்கு எழுதுதல்.

பிரிவு - சீர், சரடு, கைகாட்டி,சோழியன் என்னும் நான்கு.

பட்டம் - பிள்ளை.

கணிகை (பெண்)

தொழில் - நாடக வரங்கிலும்கோவிலிலும் நடஞ்செய்தல்.

பிரிவு - நாடகக் கணிகை, தேவகணிகை.

கள்ளன்

பெயர் விளக்கம் - வேற்று நாட்டுஆநிரைகளைக் களவிற் கவருமாறு, சோழ வேந்தரால்ஆளப்பட்ட பாலைநிலத்து வெட்சி மறவர் கள்ளர்அல்லது கள்வர் எனப்பட்டனர்.

"வேந்துவிடு முனைஞர் வேற்றுப்புலக் களவின்
ஆதந் தோம்பல் மேவற் றாகும்" 

(தொல்.புறத்.2)

தொழில்-பண்டைநாளிற்போர்த்தொழில். இன்று பயிர்த் தொழிலும்கல்வித் தொழிலும்.

பண்டை இடம் - சோழநாடு.