பக்கம் எண் :

106தமிழர் வரலாறு-2

தொழில்-ஆடுமேய்ப்பு, மாடுமேய்ப்பு,ஆனைந்து (பால், தயிர், மோர், வெண்ணெய், நெய்)விற்பு.

பிரிவு - தொழிற் பிரிவு: ஆட்டிடையன்,மாட்டிடையன் (ஆனாயன்).

குலப் பிரிவு : கல்கட்டி, பாசி முதலியஇருபது பிரிவுகள்.

தலைவன் பட்டம் - அம்பலக்காரன்,மந்திரி (மந்தையாரி), கீடாரி (கிடையாரி).

குலப்பட்டம் - கோன் (கோனான்),பிள்ளை, கரையாளன், சேர்வை, மணியக்காரன்,முக்கந்தன், மந்திரி.

"இடையனில் ஆண்டியு மில்லை,குயவனில் தாதனுமில்லை."

இருளன்

பெயர் - இருளர் (நீலமலை), வில்லியர்(செங்கழுநீர்ப்பட்டு தென்னார்க்காடுமாவட்டங்கள்), தேன் வன்னியர் (தேன்படையாட்சி), வனப் பள்ளியர்(வ.ஆ.மா.).

பிரிவு - புறமணப் (Exogamous)பிரிவுகள்.

பட்டம் - நாய்க்கன், பூசாலி (பூசாரி).

தொழில் - தோட்டவேலை, தேனெடுத்தல்,மீன் பிடித்தல்.

உடையான்

தொழில் - பயிர்த்தொழில்

பிரிவு - நத்தமான், மலைமான்,சுதர்மான், உடையான். ஒவ்வொன்றிற்கும் காணிஎன்னும் அகமணப் பிரிவுகளுண்டு.

பட்டம் - உடையார், நயினார், மூப்பன்,பண்டாரியார், பண்டாரத்தார், பாளையத்தார்,காவற்காரர்.

உப்பரவன் (உப்பளவன்)

பெயர் - உப்பிலியன்(தமிழ்நாடு),உப்பரன் (தெலுங்கு நாடு), உப்பாரன் (கன்னடநாடு).

தொழில் - உப்பு விளைத்தல்.

தலைவன் பட்டம் - பட்டக்காரன்.

குலப்பட்டம் - செட்டி.

உவச்சன் (பூசாரி)

தொழில் - காளிகோவிற் பூசை.

பிரிவு - மாராயன், பாண்டி முதலியஐம்பிரிவுகள்.

பட்டம் - புலவன்.