பக்கம் எண் :

17

3

‘இல்’ என்னும் வேர்ச்சொல்

இல் (இளமைக் கருத்து வேர்)

இல்

உல் - உல்லரி = தளிர். உல் - உலவை = இளந்தழை. உல் - இல்.

இன்மை = மென்மை, நொய்ம்மை, இளமை, சிறுமை, எளிமை, வறுமை, இராமை.

இல் - இல = இலவு, நொய்ய பஞ்சுள்ளது.

இல - இலவு. இலவு - Skt. laghu = கனமின்மை, எளிமை.

இலவு - இலவம் = இலவு, சிறிது (அற்பம்).

M. ilavam. இலவம் (அற்பம்), Skt. lava.

இல் - இலை = இலைவகைகளுள் மென்மையானது.

இலம் = வறுமை.

“இலம்என் கிளவிக்குப் படுவரு காலை”     (தொல். எழுத்து. 316)

இலம்படுதல் = வறுமையடைதல். இலம்படு - இலம்பாடு = வறுமை,

“இலம்படு புலவர் ஏற்றகைந் நிறைய”     (மலைபடு. 576)

இலம் - இலம்பை = வறுமை. இடுக்கண்.    (யாப்பு.)

"இலம்பா டொற்கம் ஆயிரண்டும் வறுமை.” (தொல். உரி. 62)

இலம்படு - இலம்படை = வறுமை.

“இலம்படை வந்துழி”         (கந்தபு. மூவா. 46)