தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - II


1. குயில்பாட்டு எந்த இடத்தில் தோன்றியது?

குயில்பாட்டு புதுவை முத்தையாலுப்பேட்டை மாஞ்சோலையில் தோன்றியது.

முன